مقاله بررسي رابطه بين فرهنگ سارماني و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين فرهنگ سارماني و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله عملکرد
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي
مقاله واحد تهران شمال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خردمند ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فتاح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و عملکردکارکنان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش را کليه کارکنان که در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال به فعاليت مشغول هستند، تشکيل مي دهند. که از بين آنها ۲۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه هاي فرهنگ سازماني (کويين، ۱۹۸۵، ۳۲۷ – ۳۲۶) و پرسشنامه عملکرد کارکنان مدل اچيو (هرسي و بلانچارد) است. با توجه نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون، يافته هاي اين پژوهش نشان داد که فرهنگ سازماني و عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معني داري با هم دارند. همچنين بين فرهنگ هاي مشارکتي، سلسله مراتبي و عقلايي و عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.