مقاله بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با کارآفريني سازماني در بين کارکنان دانشگاه لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با کارآفريني سازماني در بين کارکنان دانشگاه لرستان
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله کارآفريني سازماني
مقاله دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهركي پور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ندري خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: شيرمحمدي رحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با کارآفريني سازماني در بين کارکنان دانشگاه لرستان مي باشد. جامعه آماري در اين پژوهش کليه کارکنان دانشگاه لرستان در سال ۸۹-۸۸ است که تعداد آنها ۳۰۰ نفر مي باشد، ۱۷۵ نفر از کارکنان به عنوان نمونه آماري پژوهش انتخاب شدند و از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است. در اين پژوهش ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته است که پايايي پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد. ضريب آن براي فرهنگ سازماني معادل ۰٫۸۱ و براي کارآفريني سازماني ۰٫۷۹ بوده است. اين ميزان نشان دهنده همساني دروني بين سوالات پرسشنامه مي باشد. در بخش تجزيه و تحليل آماري در آمار توصيفي از مشخص کننده هاي مرکزي و پراکندگي و در بخش آمار استنباطي از آزمون هاي ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از بسته نرم افزاري spss15 استفاده شده است. نتايج به دست آمده از سوال ها نشان داده که بين سه مولفه از فرهنگ سازماني (يک پارچگي و انسجام، حمايت مديريت و سيستم پاداش) با کارآفريني سازماني رابطه معني دار وجود دارد. ولي در مورد مولفه احساس هويت سازماني و کارآفريني سازماني نتايج نشان داد که از لحاظ آماري رابطه معني دار مشاهده نشده است. نتايج به دست آمده از سوال دوم نشان داد که بين ابعاد فرهنگ سازماني بر کارآفريني سازماني در دانشگاه همبستگي مثبت و قوي وجود دارد.