مقاله بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و استقرار مديريت دانش (مطالعه موردي شركت توزيع نيروي برق معاونت اجرايي شمال شرق تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و استقرار مديريت دانش (مطالعه موردي شركت توزيع نيروي برق معاونت اجرايي شمال شرق تهران)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله تيم كاري
مقاله مذاكره و گفتگو
مقاله حمايت مديريت عالي
مقاله ارتباطات
مقاله يادگيري
مقاله مديريت دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش فرد کرم اله
جناب آقای / سرکار خانم: شهابي نيا سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين دو متغير فرهنگ سازماني و مديريت دانش در شرکت توزيع نيروي برق معاونت اجرايي شمال شرق تهران است. پنج مولفه تيم سازي، يادگيري، مذاکره و گفتگو، حمايت مديريت عالي و ارتباطات به عنوان مولفه هاي فرهنگ سازماني، و تبديل ايده، ذخيره دانش، انتقال دانش و توليد دانش به عنوان مولفه هاي استقرار مديريت دانش در نظر گرفته شده اند. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري پژوهش کليه کارکنان شرکت فوق الذکر در سال ۸۸-۱۳۸۷ مي باشند که تعداد آنها ۸۱ نفر است. ابزار اندازه گيري پرسشنامه فرهنگ سازماني مي باشد. ابزار پژوهش در اين بررسي پرسش نامه اي محقق محور بود كه پايايي آن بر اساس آلفاي كرونباخ ۸۳%=a محاسبه و روايي آن به شيوه روايي محتوا بر اساس نظر اساتيد صاحب نظر مورد تاييد قرار گرفت. به منظور تحليل داده ها از روش هاي آماري در سطح آمار توصيفي شامل جدول توزيع فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار، نمودارها و در سطح آمار استنباطي از آزمون نشانه (علامت) و جهت آزمون نهايي از آزمون معادلات ساختاري استفاده شده است. تحليل داده ها نشان داد که وضعيت تيم سازي، مذاكره وگفتگو، ارتباطات، حمايت مديريت عالي و يادگيري در شركت فوق الذكر به گونه اي است كه زمينه لازم براي استقرار مديريت دانش در سازمان را مهيا نمي كند.