مقاله بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در راهبرد از صفحه ۱۹۱ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله مديريت دانش
مقاله فرهنگ قبيله
مقاله فرهنگ وضعيت سالار
مقاله فرهنگ بازار
مقاله فرهنگ سلسله مراتبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين بيدختي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: مکوندحسيني شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: احساني زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر، بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان مي باشد. نوع پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش کليه مديران و معاونان مدارس دخترانه و پسرانه در مقاطع ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و پيش دانشگاهي در سطح دولتي بوده است و جمعيتي بالغ بر ۱۸۶ نفر را در بر مي گيرد. حجم نمونه آماري مورد نياز به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي بر اساس جدول نمونه گيري مورگان تعيين شد. براي گردآوري داده ها، در اين پژوهش از دو پرسشنامه فرهنگ سازماني کامرون و کويين و مديريت دانش شرون لاوسون استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون، آزمون t و تحليل واريانس يکراهه استفاده شده است. نتيجه آزمون فرضيه اصلي اين پژوهش حاکي از آن است که بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. همچنين نتايج آزمون ساير فرضيات بيانگر آن است که بين همه انواع فرهنگ سازماني (قبيله، سلسله مراتب، بازار، وضعيت سالار) و مديريت دانش رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. به طور کلي طي نتايج تحليل رگرسيون در گام اول مولفه فرهنگ سازماني وضعيت سالار، وارد معادله رگرسيون شده است و ۵۸ درصد از تغييرات مديريت دانش را تبيين مي کند. در گام دوم فرهنگ سازماني قبيله به معادله اضافه شده است و به طور همزمان نزديک به ۶۰ درصد از تغييرات مديريت دانش را تبيين مي کنند. در نتيجه مي توان گفت که فرهنگ سازماني يکي از مهم ترين ابزارهاي استقرار و اجراي موفقيتاميز مديريت دانش در سازمان ها محسوب مي شود. تغيير در فرهنگ سازماني به منظور استقرار مديريت دانش در سازمان آموزش و پرورش بايد به نحوي باشد که بيشتر، فرهنگ سازماني وضعيت سالار و فرهنگ سازماني قبيله نسبت به ساير فرهنگ ها مورد توجه قرار گيرد.