مقاله بررسي رابطه بين محافظه کاري و فرضيه قرارداد بدهي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۹۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين محافظه کاري و فرضيه قرارداد بدهي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محافظه کاري
مقاله فرضيه قرارداد بدهي
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مران جوري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عليخاني راضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع اصلي اين پژوهش بررسي و تجزيه و تحليل رابطه بين محافظه کاري و شاخص هاي فرضيه قرارداد بدهي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از اين رو محافظه کاري بعنوان متغير وابسته و شاخص هاي فرضيه قرارداد بدهي بعنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده است. براي دوره پژوهش، داده هاي جمع آوري شده براي سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ مورد آزمون قرار گرفته است. مطالعه با استفاده از داده هاي تاريخي ۴۸ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. روش آماري در اين پژوهش تحليل همبستگي از طريق رگرسيون با استفاده از نرم افزار SPSS است. نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي پژوهش نشان مي دهد که بين محافظه کاري و شاخص هاي فرضيه قرارداد بدهي در کليه شرکت هاي مورد مطالعه رابطه معني داري وجود ندارد.