مقاله بررسي رابطه بين مسووليت پذيري اجتماعي و تعهد سازماني با محافظه کاري در گزارش گري مالي شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بورس اوراق بهادار از صفحه ۷۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين مسووليت پذيري اجتماعي و تعهد سازماني با محافظه کاري در گزارش گري مالي شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسووليت پذيري اجتماعي شرکت
مقاله تعهد سازماني و محافظه کاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبارزاده كنگرلويي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: بايزيدي انور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين مسووليت پذيري اجتماعي و تعهد سازماني با محافظه کاري در گزارش گري مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در اين پژوهش براي اندازه گيري ميزان محافظه کاري از مدل گيولي و همکاران (۲۰۰۷) جهت اندازه گيري مسووليت پذيري اجتماعي از پرسشنامه استاندارد سينگاپکدي و همکاران (۱۹۹۶) و اندازه گيري تعهد سازماني از پرسشنامه هانت و همکاران (۱۹۸۹) استفاده شده است. در اين پژوهش، تعداد ۱۱۵ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني ۱۳۸۷-۱۳۸۱ استفاده شده است. جهت آزمون فرضيه ها از مدل هاي رگرسيوني و نرم افزار اقتصادسنجي Eviews 6 استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد، رابطه بين سازه هاي اخلاقي (مسووليت پذيري اجتماعي شرکت و تعهد سازماني) و محافظه کاري مثبت بوده ولي تنها رابطه متغير مسووليت پذيري اجتماعي شرکت و محافظه کاري از لحاظ آماري معني دار مي باشد. نتايج هم چنين نشان مي دهد که حدود ۲۴ درصد از تغييرات محافظه کاري در شرکت هاي بررسي شده تحت تاثير سازه هاي اخلاقي مورد بحث بدون توجه به متغيرهاي کنترلي بوده است و اين تاثير با توجه به متغيرهاي کنترلي به ۳۱ درصد افزايش يافته است. در بين متغيرهاي پژوهش، مسووليت پذيري اجتماعي شرکت داراي بيشترين قدرت توضيح دهندگي براي محافظه کاري را داشته است. نتايج در رابطه با متغيرهاي کنترلي نشان مي دهد که شرکت هاي بزرگ و رشدي، گزارش گري مالي محافظه کارانه اي دارند و رابطه بين اهرم مالي و محافظه کاري منفي است.