مقاله بررسي رابطه بين مشاركت كاركنان و سلامت سازماني دبيرستان هاي پسرانه دولتي شهر تهران (سال تحصيلي ۸۷-۸۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين مشاركت كاركنان و سلامت سازماني دبيرستان هاي پسرانه دولتي شهر تهران (سال تحصيلي ۸۷-۸۶)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش و پرورش
مقاله سازمان
مقاله مشاركت كاركنان و سلامت سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميركمالي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ملکي نيا عماد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف تعيين رابطه بين مشاركت كاركنان و سلامت سازماني دبيرستان هاي پسرانه دولتي شهر تهران انجام گرديد. به همين دليل سوال اصلي اين تحقيق اين بود كه آيا بين مشاركت كاركنان و سلامت سازماني دبيرستان هاي پسرانه دولتي شهر تهران رابطه مثبت و معني داري وجود دارد؟ روش تحقيق استفاده شده، توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. ۱۴۷نفر از دبيران دبيرستان هاي پسرانه دولتي شهر تهران پرسش نامه محقق ساخته براي مشاركت كاركنان و پرسش نامه فهرست سلامت سازماني (OHI) را تکميل نمودند. براي انتخاب نمونه از روش نمونه گيري طبقه اي متناسب و به منظور تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده از شاخص هاي آمار توصيفي (فراواني، درصد و ميانگين)، و آزمون هاي آماري (همبستگي پيرسون و رگرسيون)، استفاده شد. نتايج نشان مي دهد كه بين مشاركت كاركنان و سلامت سازماني دبيرستان هاي پسرانه دولتي شهر تهران همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين، براي پيش بيني سلامت سازماني دبيرستان هاي پسرانه دولتي شهر تهران از طريق مولفه هاي مشاركت كاركنان از مدل آماري رگرسيون استفاده گرديد. نتايج نشان مي دهد كه از بين مولفه هاي مشاركت كاركنان، مولفه هاي مشاركت در تغيير و تحول و مشاركت در حل مساله به عنوان متغيرهاي پيش بين، معيار ورود به معادله نهايي رگرسيون براي توضيح تغييرات سلامت سازماني دبيرستان هاي پسرانه دولتي شهر تهران (متغير ملاك) را به دست آوردند.