مقاله بررسي رابطه بين مصرف حامل هاي انرژي و توليد صنعتي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين مصرف حامل هاي انرژي و توليد صنعتي در ايران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رابطه هم انباشتگي
مقاله رابطه عليت
مقاله کل مصرف نهايي انرژي در صنعت
مقاله توليد صنعتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرمن سيدعزيز
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي دهكردي پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: هيبتي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، رابطه هم انباشتگي و عليت بين مصرف هريک از حامل ها و کل مصرف نهايي انرژي در صنعت با توليد صنعتي در ايران، در يک چارچوب چند متغيره، با استفاده از رويکرد خود رگرسيون با وقفه هاي توزيع شده (ARDL) و مدل تصحيح خطاي برداري (VECM) طي دوره ۱۳۸۶-۱۳۴۶ بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد که توليد صنعتي، اشتغال و موجودي سرمايه در صنعت، متغير هاي موثر در بلندمدت براي کل مصرف نهايي در بخش صنعت و مصرف همه حامل هاي انرژي به غير از زغال سنگ مي باشند. نتايج VEC، نشان دهنده رابطه عليت ک طرفه قوي از توليد صنعتي به طرف مصرف فرآورده هاي نفتي، برق و کل مصرف نهايي انرژي در صنعت است، در حالي که در رابطه با گاز طبيعي رابطه عليت قوي دو طرفه بين مصرف گاز طبيعي در صنعت و توليد صنعتي به دست مي آيد. بنابراين، براي مصرف فرآورده هاي نفتي، مصرف برق و مصرف نهايي انرژي در صنعت، شواهدي در حمايت از فرضيه حفاظت از انرژي وجود دارد. از سوي ديگر فرضيه اثر برگشتي در ارتباط با مصرف گاز طبيعي برقرار مي باشد. راهکار سياست گذاري اين افته ها براي تصميم گيران در حوزه برنامه ريزي هاي کلان اين است که مي توان سياست هاي مربوط به حفاظت از انرژي را بدون نگراني از آثار زيان بار روي رشد اقتصادي (صنعتي)، به کار گرفت.