مقاله بررسي رابطه بين مهارتهاي فني، انساني و ادراکي مديران با ميزان اثربخشي دبيرستانها ناحيه ۱شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين مهارتهاي فني، انساني و ادراکي مديران با ميزان اثربخشي دبيرستانها ناحيه ۱شهر شيراز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت فني
مقاله مهارت انساني
مقاله مهارت ادراکي
مقاله اثر بخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي عباداله
جناب آقای / سرکار خانم: دوست محمدلو حكيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، تعيين رابطه بين مهارتهاي سه گانه (فني، انساني و ادراكي) مديران با ميزان اثربخشي دبيرستانهاي پسرانه، دخترانه ناحيه يک شهر شيراز بوده است. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بوده است، جامعه آماري تحقيق، تمامي مديران و دبيران دبيرستانهاي پسرانه، دخترانه عادي دولتي آموزش و پرورش ناحيه ۱ شهر شيراز در سال تحصيلي ۸۷-۱۳۸۸بوده اند. نمونه آماري شامل ۱۵۰ نفر از مديران و دبيران بوده اند که به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي از جامعه آماري تحقيق انتخاب گرديد. ابزار سنجشي در اين تحقيق شامل دو پرسشنامه: مهارتهاي مديريتي و اثربخشي بوده است. براي اندازه گيري و تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده گرديد، در سطح آمار توصيفي (محاسبه فراواني، درصد، ميانگين، انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطي از آزمون تي تست مستقل، همبستگي پيرسون و تحليل مسير استفاده شد. که پس از تجزيه و تحليل با استفاده از نرم افزارspss ، A mos5 نتايج زير حاصل گرديد:
– بين مهارت فني مديران و اثربخشي سازمان رابطه معنادار وجود ندارد.
– با افزايش ميزان مهارت هاي انساني مديران، اثربخشي سازمان نيز افزايش مي يابد.
– با افزايش ميزان مهارت هاي ادراکي مديران، اثربخشي سازمان نيز افزايش مي يابد.
– بين ميزان ادراک مديران و معلمان از مهارتهاي سه گانه مديريتي، تفاوت معنادار وجود ندارد.