مقاله بررسي رابطه بين نظام راهبري و عملكرد مالي شرکت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين نظام راهبري و عملكرد مالي شرکت ها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبري شرکت ها
مقاله عملكرد مالي
مقاله تئوري نمايندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي عزيزاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظام راهبري شركت ها، مجموعه سياست ها، روش ها و اقداماتي است كه براي تامين منافع ذي نفعان شركت ها تدوين و به اجرا گذاشته مي شود. هدف نظام راهبري شركت ها، افزايش ضريب اطمينان فعاليت هاي شركت و سياست هاي مديريت در راستاي منافع سهامداران به طور مشخص و به طور كلي، تمامي ذي نفعان است. بنابراين، مي توان انتظار داشت كه بين نظام راهبري شركت ها و عملكرد مالي آنها رابطه معني داري وجود داشته باشد. پژوهش حاضر نيز به دنبال يافتن پاسخ اين پرسش است که آيا نظام راهبري شرکت ها در ايران، با شاخص هاي مختلف ارزيابي عملكرد مالي ارتباطي دارد يا خير؟ در اين پژوهش تعداد هشتاد شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. همچنين تعداد نوزده مكانيزم شناخته شده راهبري که در هفت گروه طبقه بندي شده به همراه چهارده شاخص ارزيابي عملكرد مالي که در شش گروه طبقه بندي شده اند، مورد آزمون قرار گرفته اند. نتايج پژوهش نشان مي دهد که از هفت گروه کلي مكانيزم موثر بر راهبري شرکت ها، مكانيزم هاي متعلق به پنج گروه با برخي از شاخص هاي عملكرد مالي رابطه دارد. بعلاوه، نتايج نشان مي دهد که سيستم راهبري شرکت ها در ايران بيش از آن که از ويژگي هاي يك سيستم برون سازماني برخوردار باشد، با سيستم هاي درون سازماني همخواني بيشتري دارد.