مقاله بررسي رابطه بين نوع فرهنگ سازماني و ميزان پذيرش مديريت كيفيت فراگير در دانشگاه هاي دولتي كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين نوع فرهنگ سازماني و ميزان پذيرش مديريت كيفيت فراگير در دانشگاه هاي دولتي كشور
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله مديريت كيفيت فراگير
مقاله دانشگاه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدخواستي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي پور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه بين نوع فرهنگ سازماني و ميزان پذيرش مديريت كيفيت فراگير در دانشگاه هاي دولتي كشور بر اساس نظرات اعضاي هيات علمي بود. سوال هاي پژوهش با توجه به چهار نوع فرهنگ سازماني (توسعه اي، گروهي، عقلاني و سلسله مراتبي) و شش مولفه مديريت كيفيت فراگير (رهبري، برنامه ريزي استراتژيك، تمركز بر مشتري، اطلاعات و تحليل، مديريت منابع انساني و مديريت فرآيند) تدوين شدند. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري شامل كليه اعضاي هيات علمي تمام وقت و رسمي دانشگاه هاي دولتي در سال تحصيلي ۸۶-۱۳۸۵ است كه از ميان آنان يك نمونه ۳۳۰ نفري با روش خوشه اي و تصادفي ساده در چند مرحله انتخاب گرديد و ۲۶۳ نفر از آنان پرسشنامه را پاسخ دادند. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل دو پرسشنامه محقق ساخته است كه بر اساس مقياس درجه بندي ليكرت تدوين شدند. پرسشنامه فرهنگ سازماني شامل ۴۲ گويه و پرسشنامه مديريت كيفيت فراگير داراي ۵۷ گويه بوده و ضرايب پايايي آنها به ترتيب ۰٫۹۳ و ۰٫۹۶ برآورد گرديد.
نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه بين فرهنگ توسعه اي و ميزان پذيرش مديريت كيفيت فراگير در ابعاد برنامه ريزي استراتژيك و مديريت فرآيند رابطه معني دار و مثبت وجود دارد. فرهنگ گروهي فقط با مولفه هاي رهبري و مديريت منابع انساني رابطه معني دار و مثبت دارد. فرهنگ هاي عقلاني و سلسله مراتبي با تمام مولفه هاي مديريت كيفيت فراگير رابطه مثبت و معني دار دارند. در مجموع فرهنگ هاي سلسله مراتبي و عقلاني با ميزان پذيرش مديريت كيفيت فراگير در دانشگاه هاي كشور همبستگي بيشتري نسبت به ساير انواع فرهنگ هاي سازماني داشته اند.