مقاله بررسي رابطه بين نوع مالکيت مرتع و وضعيت بهره برداري (با تاكيد بر مراتع ييلاقي شهرستان اراك) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۱۶۶ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين نوع مالکيت مرتع و وضعيت بهره برداري (با تاكيد بر مراتع ييلاقي شهرستان اراك)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرتع
مقاله وضعيت بهره برداري
مقاله مالكيت مشاعي
مقاله مالكيت افرازي
مقاله مالكيت شورايي
مقاله تعاوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نسب معصومه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: باراني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ديانتي تيلكي قاسمعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع نحوه مديريت سامان هاي عرفي مراتع در طول چند دهه اخير به يكي از مهمترين معضلات مراتع كشور تبديل گرديده است. به طوري که عمده ترين نظام حاكم بر مديريت مراتع بر اساس پروانه چرايي يکي از سه شيوه شورايي، مشاعي و افرازي مي باشد. يکي از راهكارهاي اجرايي در زمينه تعادل دام و مرتع و کاهش تخريب مرتع، معرفي واحدهاي مطلوب بهره برداري از مراتع است. تحقيق حاضر سعي دارد به مقايسه ميزان كارايي مالكيت مشاعي، افرازي و شورايي با توجه به متغيرهاي مستقل وضعيت مرتع و وضعيت بهره بردار از مرتع بپردازد و كارآمدترين شيوه از نظر تمايل بهره برداران و افزايش کيفيت مرتع را معرفي نمايد. در همين زمينه با توجه به اهداف و فرضيات موجود ۱۰۵ پرسشنامه از طريق مصاحبه مستقيم با صاحبان پروانه چرا تکميل شد. وضعيت مرتع در ۴۱ مرتع نمونه به صورت روش ۴ فاكتوري محاسبه شد. در نهايت وضعيت مراتع كم بهره بردار (افرازي) نسبت به مراتع مشاعي بهتر بود. از اين رو، شيوه بهره بردار شورايي به علت وضعيت ضعيف بهره بردار در مراتع اين شهرستان توصيه نمي شود. بنابراين صرف نظر از معايبي كه مالكيت مشاعي مي تواند داشته باشد، با توجه به كارايي و بالا بودن روحيه مشاركت در بين بهره بردار ان آن، مي توان با اندكي محافظه كاري مالكيت موجود را مناسب تر از بقيه موارد دانست و معايب آن را با مديريت صحيح بهبود بخشيد و انگيزه حفظ منابع طبيعي را با برنامه هاي خاص در بين مردم بوجود آورد. با توجه به اين که اغلب مراتع به صورت عمومي بهره برداري مي شود، تشکيل تعاوني و واگذاري حق بهره برداري به تعاوني ها در اولويت مردم است.