مقاله بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مهارت هاي مقابله با استرس دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مهارت هاي مقابله با استرس دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله مهارت هاي مقابله با استرس
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري تفرشي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: دلفان آذري قنبرعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با عنوان «بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مهارت هاي مقابله با استرس دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن» است. جامعه آماري اين پژوهش را کليه دانشجويان مشغول به تحصيل در نيم سال اول ۸۹-۸۸ تشکيل مي دهند که ۲۳,۹۰۰ نفر هستد و به صورت نمونه گيري طبقه اي تصادفي ساده با استفاده از جدول مرگان ۳۸۴ نفر انتخاب شده است. ابزار پژوهش مذکور ۲ پرسشنامه استاندارد سريا شرينگ و کالات است که ضريب آلفاي کرونباخ در هوش هيجاني ۰٫۸۹ و مهارت هاي مقابله با استرس ۰٫۹۲ مي باشد. ابعاد اصلي هوش هيجاني با عنايت به مباني نظري به ۵ مولفه تقسيم مي شود: ۱٫ خودآگاهي ۲٫ مديريت بر خود ۳٫ آگاهي اجتماعي ۴٫ مهارت هاي اجتماعي ۵٫ خودانگيزي.
مولفه هاي اصلي مهارت هاي مقابله با استرس به دو دسته کلي تقسيم مي شود: ۱٫ مهارت هاي کنارآيي متمرکز بر مساله ۲٫ مهارت هاي کنارآيي متمرکز بر هيجان. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري توصيفي و استنباطي شامل (ضريب همبستگي، تحليل واريانس، آزمون فريدمن) استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که ۱٫ بين مولفه خودآگاهي هوش هيجاني و مهارت هاي مقابله با استرس هيچ رابطه اي وجود ندارد. ۲٫ بين مولفه خودانگيختگي هوش هيجاني و مهارت هاي مقابله با استرس رابطه معني داري وجود دارد. ۳٫ بين مولفه همدلي هوش هيجاني و مهارت هاي مقابله با استرس رابطه معني داري وجود دارد. ۴٫ بين مولفه مهارت هاي اجتماعي هوش هيجاني و مهارت هاي مقابله با استرس رابطه معني داري وجود دارد. ۵٫ بين مولفه خودتنظيمي هوش هيجاني و مهارت هاي مقابله با استرس رابطه معني داري وجود ندارد. آزمون فريدمن رتبه بندي مولفه ها را اين گونه بيان مي کند: ۱٫ خودآگاهي، ۲٫ خودتنظيمي، ۳٫ همدلي، ۴٫ مهارت هاي اجتماعي و ۵٫ خودانگيختگي.