مقاله بررسي رابطه بين هويت هاي ديني و ملي با سلامت رواني دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين هويت هاي ديني و ملي با سلامت رواني دانشجويان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت ديني
مقاله هويت ملي
مقاله سلامت رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: شكركن حسين
جناب آقای / سرکار خانم: احدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي رابطه هويت هاي ديني و ملي با سلامت رواني دانشجويان منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي بود. نمونه شامل ۱۲۹۳ نفر از دانشجويان مشغول به تحصيل در چهار دانشگاه منطقه (واحدهاي نجف آباد، خميني شهر، خوراسگان و شهرکرد) بود که با روش تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه سلامت رواني ((R-SCL90، پرسشنامه هويت ملي و پرسشنامه هويت ديني استفاده گرديده است که همگي از سطح اعتبار و پايايي مطلوبي برخوردارند. براي تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيري استفاده شد. نتايج نشان داد كه بين هويت ديني با سلامت رواني و اغلب خرده مقياس آن (اختلال جسمي سازي، اضطراب، خصومت و پرخاشگري، فوبي، پارانويا و روان پريشي) دانشجويان رابطه منفي و معني دار وجود دارد. همچنين، بين هويت ملي با سلامت رواني و نه خرده مقياس آن (اختلال جسمي سازي، وسواس، حساسيت بين فردي، افسردگي، اضطراب، خصومت و پرخاشگري، فوبي، پارانويا و روان پريشي) دانشجويان رابطه منفي و معني دار وجود دارد. تحليل رگرسيون نيز نشان داد که بين هويت ملي و ديني دانشجويان با سلامت روان رابطه چندگانه وجود دارد و اينکه هويت ملي پيش بين مهمتري براي سلامت روان و خرده مقياس هاي آن مي باشد.