مقاله بررسي رابطه بين هويت کار، رضايت کار و عدالت کار با تعهد کار کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۵۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين هويت کار، رضايت کار و عدالت کار با تعهد کار کارکنان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد کار
مقاله اخلاق كار
مقاله رضايت کار
مقاله هويت کار
مقاله عدالت کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي فيض اله
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پورقلعه نوي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از عوامل مهم در رشد و توسعه جامعه، عامل کار و نيروي انساني است، توجه به اين منبع مهم، سازمان و جامعه را به اهداف خود نزديک تر مي سازد. بنابراين يکي از وظايف مديران، مسوولان و متخصصان اين است که عوامل تاثيرگذار بر کيفيت نيروي انساني را دريابند و در حفظ و رشد آن تلاش نموده و کارکنان را به سازمان متعهد نمايند. اين مقاله تحقيقي در پي بررسي عوامل موثر بر ميزان تعهد کار کارکنان است. مدل در نظر گرفته شده در اين پژوهش شامل متغيرهاي هويت کار، رضايت کار، عدالت کار و متغيرهاي زمينه اي است که به عنوان متغيرهاي تاثيرگذار بر تعهدکار کارکنان دخالت داده شده اند.
 296نفر از کارکنان استانداري تهران و فرمانداري هاي تابعه که با نمونه گيري طبقه اي متناسب انتخاب شده اند، جمعيت نمونه اين مطالعه را تشکيل مي دهند. نتايج نشان مي دهد که مهمترين متغير در بين متغيرهاي در نظر گرفته شده در رابطه با ميزان تعهدکار کارکنان، رضايت کار است، متغيرهاي هويت کار و عدالت کار و دو متغير زمينه اي «جنسيت و مدرک تحصيلي» به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم از طريق رضايت کار، بر تعهد کار تاثير معنادار دارند. نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان مي دهد که رضايت کار با ضريب استاندارد ۰٫۴۶ بيشترين تاثير را بر تعهد کار دارد و پس از آن هويت کار با ضريب ۰٫۳۳ قرار دارد. R2 برابر با ۰٫۴۵ نيز بيان مي کند که متغيرهاي در نظر گرفته شده در اين پژوهش، در کل قادر به تبيين ۴۵ درصد از تغييرات متغير وابسته (تعهد کار) مي باشند.