مقاله بررسي رابطه بين ويژگيهاي آنتروپومتريکي و عملکردهاي حرکتي دانش آموزان ۶ تا ۸ ساله داراي تجربه و بدون تجربه مهد کودک شهر اراک (سال تحصيلي ۸۴-۱۳۸۳) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۸ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين ويژگيهاي آنتروپومتريکي و عملکردهاي حرکتي دانش آموزان ۶ تا ۸ ساله داراي تجربه و بدون تجربه مهد کودک شهر اراک (سال تحصيلي ۸۴-۱۳۸۳)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگيهاي آنتروپومتريکي
مقاله عملکرد حرکتي
مقاله تجربه مهد کودک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلجي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين ويژگيهاي آنتروپومتريکي و عملکردهاي حرکتي کودکان ۶ تا ۸ ساله داراي تجربه و بدون تجربه مهد شهر اراک در سال تحصيلي ۸۴-۱۳۸۳ است. روش تحقيق مورد استفاده روش همبستگي يا همخواني و علي پس از وقوع است. جامعه آماري دانش آموزان پايه هاي اول، دوم و سوم ابتدايي نواحي يک و دو آموزش و پرورش شهر اراک به تعداد ۲۴۴۵۴ نفر بودند که در نهايت با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي تعداد ۱۰۵ دانش آموز انتخاب شد و از اين تعداد ۵۲ نفر داراي تجربه مهد و ۵۳ نفر بدون تجربه مهد بودند. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسشنامه مقدماتي محقق ساخته براي انتخاب آزمودنيها، متر پارچه اي، ترازو، کوليس فلزي ۶۰ سانتيمتري براي اندازه گيري ويژگيهاي آنتروپومتريکي و آزمونهاي معيارشده عملکرد حرکتي بود. تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده در دو سطح آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف استاندارد) و آمار استنباطي ( tمستقل، ضريب همبستگي پيرسون) صورت گرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد که بين برخي اندازه هاي آنتروپومتريکي و عملکردهاي حرکتي دانش آموزان داراي تجربه مهد کودک و بدون تجربه مهد کودک رابطه معني داري وجود دارد. به علاوه، اين تحقيق نشان داد که بين ويژگيهاي آنتروپومتريکي و عملکردهاي حرکتي کودکان داراي تجربه مهد و بدون تجربه مهد کودک تفاوت معني داري وجود ندارد.