مقاله بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي با انواع هويت در دانش آموزان دختر سوم راهنمايي شهر تبريز سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي) از صفحه ۸۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي با انواع هويت در دانش آموزان دختر سوم راهنمايي شهر تبريز سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت
مقاله ويژگي هاي شخصيتي ،دختران راهنمايي تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نسب سيدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: پورشريفي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي ويدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف تعيين رابطه ويژگي هاي شخصيتي با انواع هويت دانش آموزان دختر پايه سوم مقطع راهنمايي تبريز با استفاده از روش تحقيق توصيفي – همبستگي انجام گرفت، حجم نمونه مورد مطالعه ۳۷۰ نفر بود که از طريق نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب گرديدند. ابزار اندازه گيري شامل پرسشنامه هويت بنيون و آدامز(OMEIS-2) ، پرسشنامه شخصيتي نئو فرم کوتاه (NEO-FFI) بود.
تحليل ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روشهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون صورت گرفت. نتايج نشان داد بين نوروزگرايي با هويت آشفته، بين نوروزگرايي با هويت تعويق افتاده، بين انعطاف پذيري با هويت زود هنگام، بين برون گرايي با هويت پيشرفته، بين وجدان گرايي با هويت پيشرفته، رابطه مثبت و معني دار ديده شد. اما بين دلپذيري با هويت زود هنگام رابطه معني دار ديده نشد. به نظر مي رسد توجه به شخصيت دانش آموزان دختر مي تواند در شکل گيري هويت آنها مفيد باشد.