مقاله بررسي رابطه بين ويژگيهاي مالي و غيرمالي شرکت با کيفيت اقلام تعهدي و سود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بورس اوراق بهادار از صفحه ۵۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين ويژگيهاي مالي و غيرمالي شرکت با کيفيت اقلام تعهدي و سود
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت اقلام تعهدي
مقاله خطاي برآورد اقلام تعهدي
مقاله ويژگيهاي شرکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دستگير محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي ولي
جناب آقای / سرکار خانم: رستگار مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق رابطه بين ويژگيهاي مالي و غير مالي شرکتها با کيفيت اقلام تعهدي مورد بررسي قرار گرفته است. از اين رو تعداد ۹۵ شرکت از بين شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني ۱۳۸۶-۱۳۷۹ بررسي گرديدند. رويکرد انتخابي براي آزمون فرضيات با استفاده از داده هاي مقطعي مي باشد. معيار اندازه گيري کيفيت اقلام تعهدي در اين تحقيق، اقلام باقيمانده رگرسيون تغييرات سرمايه در گردش بر روي جريانات نقدي عملياتي يک دوره گذشته، دوره جاري و يک دوره آتي مي باشد. بطوري که بالا بودن انحراف معيار اقلام باقيمانده، نشان دهنده پايين بودن کيفيت اقلام تعهدي است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهدکه ويژگي هاي مالي و غير مالي قابل اندازه گيري شرکت (مانند طول چرخه عمليات شرکت، اندازه شرکت، نوسان جريانات نقدي، نوسان اقلام تعهدي، نوسان سود، تعداد دفعات زيان گزارش شده طي دوره هاي مختلف و اندازه اقلام تعهدي) مي تواند به عنوان ابزاري براي ارزيابي کيفيت اقلام تعهدي و سود مورد استفاده قرار گيرد. طبق نتايج به دست آمده از اين تحقيق، کيفيت اقلام تعهدي با اندازه شرکت رابطه مثبت و با ساير ويژگي هاي مورد بررسي يادشده رابطه منفي دارد.