مقاله بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و عملکرد شغلي نيروهاي پليس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۲۵ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و عملکرد شغلي نيروهاي پليس
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شخصيت
مقاله برون گرايي
مقاله وجدان کاري
مقاله ثبات هيجاني
مقاله توافق
مقاله سازگاري
مقاله عملکرد شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از عواملي که در عملکرد شغلي نيرو هاي پليس تاثير زيادي دارد شخصيت و ويژگي هاي مربوط به شخصيت است. نظريه پردازان مربوط به شخصيت پنج ويژگي را به عنوان عوامل اصلي شخصيت ياد مي کنند که عبارتند از: برون گرايي، وجدان کاري، ثبات هيجاني، توافق، سازگاري. از بين اين پنج عامل وجدان کاري بيشترين رابطه را با عملکرد شغلي دارد، هر چند برون گرايي و ثبات هيجاني نيز باعث مي شود نيروهاي پليس عملکرد شغلي بهتري داشته باشند اما تحقيقات گوناگون نشان داده اند که دو ويژگي توافق و سازگاري رابطه چنداني با عملکرد شغلي کارکنان ندارد. ويژگي هاي ديگري نيز وجود دارند که در عملکرد شغلي نيروهاي پليس تاثيرگذار است که مي توان از بين آن ها به کنترل هيجان، ابراز هيجان، انسجام گروهي، مستقل بودن و جهت گيري واقع گرايانه اشاره کرد. با توجه به اين نکته ها سازمان هاي پليس اگر هنگام انتخاب نيرو هاي خود به اين مساله هم توجه داشته باشند که نيروها را از نظر ويژگي هاي رواني و شخصيتي مورد ارزيابي قرار دهند و آن هايي را انتخاب کنند که داراي ويژگي هايي هستند که تحقيقات گوناگون نشان داده براي يک پليس خوب بودن مورد نياز است قطعا سازمان هاي پليس، کارآيي و تاثيرگذاري فراواني خواهند داشت.