مقاله بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصي و اجتماعي، اقتصادي بانوان برنجکار شهرستان بندرانزلي با معيارهاي کشاورزي پايدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۵۱ تا ۲۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصي و اجتماعي، اقتصادي بانوان برنجکار شهرستان بندرانزلي با معيارهاي کشاورزي پايدار
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايداري
مقاله کشاورزي پايدار
مقاله بانوان کشاورز
مقاله مشارکت
مقاله برنجکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چهارسوقي امين حامد
جناب آقای / سرکار خانم: ميردامادي سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق از نوع توصيفي، تحليلي بوده که به روش علي، ارتباطي انجام گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق شامل تعداد زيادي از بانوان کشاورز برنجکار بالاي ۲۵ سال در چهار روستاي مورد مطالعه آبکنار، سنگاچين از دهستان چهار فريضه و ليجارکي حسن رود و طالب آباد از دهستان ليجارکي حسن رود بودند. نمونه گيري به شيوه نظام مند از ۲۷۵ نفر به شکل تصادفي انتخاب و در اين مطالعه شرکت نمودند انجام پذيرفت. ابزار اصلي اين تحقيق پرسشنامه بود و آزمون مقدماتي براي به دست آوردن پايايي پرسشنامه انجام گرفت. ضريب کرنباخ آلفا (a) براي پرسشنامه ۰٫۸۰ محاسبه شد. يافته هاي توصيفي نشان داد که بيشترين مشارکت بانوان مورد مطالعه مربوط به وجين کاري بوده و آنان معيارهاي پايداري در کشاورزي را در مجموع رعايت مي کنند. يافته هاي تحليلي نشان مي دهد که بين ميانگين رعايت معيارهاي کشاورزي پايدار بانوان کشاورز برنجکار از جهت روستاهاي مورد مطالعه، سطح تحصيلات، نوع مالکيت بر شاليزار و نوع بذر مصرفي در سطح  %1تفاوت معني دار وجود دارد. همچنين بين سن، سابقه برنجکاري، ميزان توليد برنج، ميزان زمين زراعي، ميزان مشارکت اجتماعي و درآمد ساليانه فروش برنج و رعايت معيارهاي کشاورزي پايدار با احتمال %۹۹ همبستگي مثبت و معني داري و بين مشارکت در امور زراعي برنج وجود دارد. بين تعداد اعضاي خانوار و رعايت معيارهاي کشاورزي پايدار نيز با همين احتمال همبستگي منفي و معني داري وجود دارد. متغيرهاي مستقل ميزان توليد برنج و درآمد ساليانه فروش برنج بيشترين نقش و سهم را در تبيين متغير وابسته تحقيق يعني رعايت معيارهاي کشاورزي پايدار داشتند.