مقاله بررسي رابطه بين کيفيت خودارزيابي شناختي اعضاي هيات علمي و کيفيت ارزشيابي از دانشجويان در دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در آموزش عالي ايران از صفحه ۱۲۸ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين کيفيت خودارزيابي شناختي اعضاي هيات علمي و کيفيت ارزشيابي از دانشجويان در دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودارزيابي شناختي
مقاله ارزشيابي
مقاله اعضاي هيات علمي
مقاله دانشجويان
مقاله دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشاه جعفري سيدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: نصر احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين کيفيت خودارزيابي شناختي اعضاي هيات علمي و کيفيت ارزشيابي از دانشجويان در دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان در سال تحصيلي ۸۸-۱۳۸۷ پرداخته است. اين پژوهش از نوع توصيفي ـ همبستگي بوده و جامعه آماري آن کليه اعضاي هيات علمي تمام وقت دانشگاه هاي صنعتي، اصفهان، علوم پزشکي، و هنر هستند. با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي نسبتي، بين ۸۲ نفر به عنوان حجم نمونه، پرسشنامه خودگزارشيِ آگاهي فراشناختي چراو و دينينسون (۱۹۹۴) پخش شد. همچنين ۸۲۰ نفر از دانشجويان نسبت به تکميل پرسشنامه ارزيابي عملکرد تدريس اعضاي هيات علمي منتخب اقدام کردند. نتايج حاکي از همبستگي معنادار بين کيفيت خودارزيابي شناختي اعضاي هيات علمي و کيفيت ارزشيابي آنها از دانشجويان است (P<0.01) نتايج همچنين نشان داد که تفاوت معناداري در بين دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان از نظر ميزان برخورداري اعضاي هيات علمي از خودارزيابي شناختي و کيفيت ارزشيابي از دانشجويان وجود دارد (P<0.01) نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون نيز نشان داد خودارزيابي شناختي اعضاي هيات علمي مي تواند ۰٫۰۱۳ واريانس کيفيت ارزشيابي از دانشجويان را تبيين کند (P<0.01).