مقاله بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري مديران با بهره وري آنان در مدارس شهرستان سردشت در سال تحصيلي ۱۳۸۸-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري مديران با بهره وري آنان در مدارس شهرستان سردشت در سال تحصيلي ۱۳۸۸-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي کاري
مقاله بهره وري
مقاله دموکراسي در سازمان
مقاله طراحي شغل
مقاله فضاي کاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرنيا محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي خه بات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف عمده حاضر بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري مديران با بهره وري آنان در مدارس شهرستان سردشت بوده است. روش تحقيق توصيفي – همبستگي و جامعه آماري شامل کليه مديران مدارس شهرستان سردشت مي باشد. حجم نمونه مديران بر اساس فرمول کوکران ۷۵ نفر محاسبه و روش نمونه گيري از نوع طبقه اي نسبتي است. براي گردآوري داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته کيفيت زندگي کاري و بهره وري استفاده شد. در ارتباط با روایي ابزار سنجش به نظرات متخصصين اکتفا شده و اعتبار پرسشنامه ها به ترتيب ۰٫۹۱ و ۰٫۹۲ درصد از طريق آزمون آلفاي کرانباخ بدست آمد. نتايج آزمونهاي آماري نشان داد که بين حقوق و مزايا ، فرصتهاي مستمر يادگيري، دموکراسي در سازمان، مشارکت در تصميم گيري، طرح شغل، و فضاي کارثي با بهره وري مديران رابطه معنادار وجود دارد.