مقاله بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و فرسودگي شغلي مديران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رهبري و مديريت آموزشي از صفحه ۲۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و فرسودگي شغلي مديران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت زندگي كاري
مقاله فرسودگي شغلي
مقاله معلمان
مقاله مديران مدارس
مقاله تاکستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرداخت چي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آرزومندي فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين تحقيق بررسي رابطه کيفيت زندگي کاري و فرسودگي شغلي در بين معلمان و مديران شهرستان تاکستان بود. روش تحقيق، توصيفي (همبستگي) بود. جامعه آماري پژوهش، کليه معلمان و مديران شهرستان تاکستان در سال تحصيلي ۱۳۸۸-۸۷ به تعداد ۹۱۶ نفر بودند. حجم نمونه ۲۷۰ نفر برآورد گرديد و به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب گرديدند. ابزار گرد آوري داده ها دو پرسشنامه کيفيت زندگي کاري و فرسودگي شغلي که ضريب اعتبار آنها به کمک آلفاي کرنباخ به ترتيب (a=0.8965) و  (a=0.82)تعيين گرديد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چند متغيره، تحليل واريانس يک راهه، آزمون شفه و آزمون t مستقل استفاده شده است. نتايج نشان داد كه بين کيفيت زندگي کاري و فرسودگي شغلي معلمان و مديران رابطه معکوس و معناداري r=- 0.352  وجود دارد. از ميان مولفه هاي کيفيت زندگي کاري به ترتيب متغيرهاي پرداخت منصفانه، تناسب اجتماعي، فضاي کلي زندگي و توسعه قابليتهاي فردي بيشترين تاثير را بر فرسودگي شغلي دارند.