مقاله بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري (QWL) و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزکوه بر اساس مدل والتون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري (QWL) و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزکوه بر اساس مدل والتون
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت
مقاله کيفيت زندگي کاري
مقاله عملکرد
مقاله مدل ACHIEVE

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده اشرفي علي
جناب آقای / سرکار خانم: ايلكا حسينعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کيفيت زندگي کاري و عملکرد افراد از جمله مباحث مهم منابع انساني است که در دنياي امروز بخش قابل توجهي از دقت و توجه صاحب نظران را به خود اختصاص داده است. لذا با توجه به وضعيت اشتغال در دانشگاه آزاد اسلامي و نقش به سزايي که نيروي انساني در اين سازمان عهده دار مي باشد، توجه به وضعيت کيفيت زندگي کاري کارکنان مي تواند عاملي موثر بر عملکرد افراد باشد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگويي به اين سوال اساسي است که آيا کيفيت زندگي کاري با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزکوه رابطه دارد؟
روش تحقيق مورد استفاده از نوع توصيفي، پيمايشي و همبستگي مي باشد. هم چنين جامعه آماري تحقيق حاضر شامل کليه کارکنان ديپلم و بالاتر از ديپلم دانشگاه آزاد اسلامي به تعداد ۱۵۰ نفر مي باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسي و مورگان ۱۰۸ نفر تعيين گرديد و روش نمونه گيري پژوهش حاضر تصادفي ساده مي باشد. داده هاي تحقيق با روش کتابخانه اي و ميداني گردآوري شده و ابزار مورد استفاده پرسش نامه استاندارد بر اساس مولفه هاي ريچارد والتون جهت سنجش کيفيت زندگي کاري و پرسش نامه ACHIEVE مربوط به هرسي و بلانچارد براي سنجش عملکرد کارکنان (ارزيابي هر فرد از خودش يا خود ارزيابي) بوده است. پايايي پرسش نامه ها با استفاده از روش کرنباخ به ترتيب ۰٫۹۱ و ۰٫۸۱ و روايي ابزار با روش محتوايي مورد تاييد قرار گرفته اند. هم چنين روش هاي مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون همبستگي اسپيرمن با استفاده از نرم افزار spss نشان داده است. کيفيت زندگي کاري و عملکرد کاري با هم رابطه دارند هم چنين بين متغيرهاي کيفيت زندگي کاري يعني پرداخت منصفانه و کافي، محيط کاري ايمن و بهداشتي، يکپارچگي و انسجام اجتماعي، تامين فرصت رشد و امنيت مداوم، وجود قانون گرايي در سازمان، تاثير فضاي کلي زندگي کاري، توسعه قابليت هاي انساني و وابستگي اجتماعي زندگي کاري ارتباط معناداري وجود دارد.