مقاله بررسي رابطه تسلط ربع هاي مغزي مديران آموزشي با سطح اثربخشي عملکردآن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه تسلط ربع هاي مغزي مديران آموزشي با سطح اثربخشي عملکردآن ها
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت آموزشي
مقاله اثربخشي
مقاله ربع هاي مغز
مقاله سبک تفکر
مقاله تسلط مغز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: سيدعباس زاده ميرمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: غنايي چمن آباد علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي رابطه تسلط سبک تفکر ربع هاي مغزي مديران آموزشي با سطح اثربخشي عملکرد آنها مي باشد. نمونه مورد مطالعه شامل ۱۰۳ نفر از مديران و ۴۱۲ نفر از دبيران مقطع متوسطه شهر مشهد در سال تحصيلي ۸۸،۱۳۸۷ مي باشندکه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نسبي انتخاب شده اند. در اين پژوهش، از پرسشنامه ۶۰ سوالي سنجش تسلط مغزي هرمن (حوريزاد، ۱۳۸۵: ۲۶۴) جهت سنجش تسلط سبک تفکر ربع هاي مغزي مديران و از پرسشنامه ۳۵ سوالي سنجش اثربخشي مدل پارسونز (فرخ نژاد، ۱۳۷۶) جهت سنجش اثربخشي عملکرد مديران استفاده شد. بر اساس يافته هاي به دست آمده متغيرهاي پيش بين تسلط ربع مغزي،  D, C, Aو (P<0.01) قادر به پيش بيني متغير ملاک (اثربخشي عملکرد مديران) بودند. همچنين، نتايج نشان دادند تسلط ربع مغزي B قادر به پيش بيني اثربخشي عملکرد مديران نمي باشد.