مقاله بررسي رابطه تعاملي سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) و جريان تجاري در ايران (۲۰۰۶-۱۹۷۳) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۴۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه تعاملي سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) و جريان تجاري در ايران (۲۰۰۶-۱۹۷۳)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله سرمايه گذاري مستقيم خارجي
مقاله جريان تجاري
مقاله سيستم معادلات همزمان
مقاله نظريه اقتصادي
مقاله مدل اقتصادسنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفعت بتول
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي سيدكميل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 اين مقاله به بررسي اثر متقابل سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI)  و جريان تجاري در ايران در طول دوره ۲۰۰۶ -۱۹۷۳ ميلادي مي پردازد. تحليل مذکور در چارچوب يک الگوي اقتصادسنجي همراه با سيستم معادلاتي شامل دو معادله مجزا انجام مي شود. نتايج حاصل از برآورد الگوها مبين اين نکته است که در ايران جريان تجاري و سرمايه گذاري مستقيم خارجي داراي ارتباط مستقيم و معني داري بر روي يکديگر هستند؛ يعني نه تنها سرمايه گذاري مستقيم خارجي منجر به کاهش حجم تجارت بين المللي در ايران نشده است؛ بلکه موجب افزايش جريان تجاري اين کشور با ساير کشورهاي جهان نيز شده است. همچنين افزايش جريان تجاري در ايران منجر به افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي شده که بيانگر وجود رابطه مکملي بين اين دو متغير است. علاوه بر تجارت، توليد ناخالص داخلي، جمعيت،  نرخ ارز و تورم نيز از جمله عواملي هستند که داراي اثر معني داري بر جذب سرمايه گذاري خارجي ايران بوده اند.