مقاله بررسي رابطه تعبيه درن در کله سيستکتومي لاپاراسکوپيک بدون عارضه با طول اقامت بيماران در بيمارستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۵۷ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه تعبيه درن در کله سيستکتومي لاپاراسکوپيک بدون عارضه با طول اقامت بيماران در بيمارستان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کله سيستکتومي
مقاله لاپاراسکوپي
مقاله درن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي نصراله اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: صفامنش سينا
جناب آقای / سرکار خانم: خوشكار علي
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي نصراله غزال
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي نوراله
جناب آقای / سرکار خانم: پيوندي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: لاپاروسکوپي روش انتخابي در کله سيستکتومي است و با کاستن عوارضي مثل درد، عفونت و مدت زمان بستري پس از عمل، روش پذيرفته شده اي براي اکثر جراحان است. تعبيه درن در کله سيستکتومي لاپاراسکوپيک، موجب افزايش طول اقامت بيماران در بيمارستان مي شود. در اين مطالعه، طول اقامت بيماراني که تحت کله سيستکتومي لاپاراسکوپي قرار گرفته اند، مقايسه مي شوند.
مواد و روش ها: در اين مطالعه که يک مطالعه توصيفي گذشته نگر است، با استفاده از پرونده موجود بيماراني که در سال ۱۳۸۷ در بيمارستان لقمان حکيم  تحت کله سيستکتومي لاپاراسکوپيک قرار گرفته اند، از نظر طول مدت اقامت در بيمارستان، براساس تعبيه درن يا عدم تعبيه درن، مقايسه شده، تاثير تعبيه درن در تصميم گيري و نتايج درمان مورد بررسي قرار گرفته است.
يافته ها: تعداد ۷۵ بيمار مورد بررسي قرار گرفتند که از اين تعداد، براي ۴۹ نفر درن تعبيه شد و براي ۲۶ نفر درن تعبيه نگرديد (به ترتيب گروه A و گروه .(B ميانگين زمان بستري در گروه A، حدود ۳٫۲۲ روز پس از جراحي بود و اين زمان براي گروه B حدود ۱٫۹۲ روز بود. در يکي از بيماران گروه A، گذاشتن درن، باعث تغيير در تصميم گيري براي کنترل عوارض پس از عمل بيمار شد و در ۴۸ مورد ديگر، بدون تاثير بود.
نتيجه گيري: باتوجه به نتايج حاصل از اين مطالعه، تعبيه درن در جراحي کله سيستکتومي لاپاراسکوپيک باعث افزايش قابل توجه طول اقامت بيمار در بيمارستان مي شود و در ضمن تاثير معني داري در تصميم گيري پس از عمل  بيمار ندارد. لذا تعبيه روتين درن در کله سيستکتومي بدون عارضه توصيه نمي شود.