مقاله بررسي رابطه تعهد سازماني با کيفيت ارایه خدمات در کارکنان اداري و آموزشي غير هيات علمي دانشگاه شاهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۶۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه تعهد سازماني با کيفيت ارایه خدمات در کارکنان اداري و آموزشي غير هيات علمي دانشگاه شاهد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازماني
مقاله کيفيت خدمات
مقاله ثبات و پايايي
مقاله پاسخگويي
مقاله اطمينان
مقاله همدلي
مقاله عوامل ظاهري و ملموس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزامحمدي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالملكي جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه نيروي انساني هر سازماني به عنوان استراتژيکي ترين عامل، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، وجود نيروي انساني کارآمد و متعهد نسبت به انجام وظايف و ارایه خدمات نتايج مطلوب تري را براي سازمان به ارمغان خواهد داشت، لذا در مقاله حاضر به بررسي رابطه تعهد سازماني کارکنان با کيفيت ارایه خدمات آنان خواهيم پرداخت. روش تحقيق به کار گرفته شده توصيفي-پيمايشي مي باشد، جامعه آماري کليه کارکنان اداري و آموزشي غير هيات علمي دانشگاه شاهد در سال تحصيلي ۸۴-۸۵ است، که با توجه به آخرين آمار موجود حجم جامعه آماري برابر با ۴۱۸ نفر مي باشد لذا از اين تعداد ۲۷۹ نفر مرد و ۱۳۹ نفر زن مي باشند. در اين طرح تحقيق جهت انتخاب نمونه مناسب (نمونه نماينده واقعي جامعه) از روش نمونه گيري طبقه بندي و جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه تعهد سازماني ۱۲ سوالي آلن و مي ير و پرسشنامه ۲۲ سوالي کيفيت ارایه خدمات پاراسورامن استفاده شد. جهت سنجش پايايي پرسشنامه ها از روش کرانباخ استفاده شد. ضريب آلفاي کرانباخ حاصل به ترتيب برابر با ۰٫۸۶ و ۰٫۸۹ به دست آمد که نشان دهنده پايايي خوب ابزار است براي تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده، از روش هاي آمار توصيفي: فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار، و واريانس و در تحليل استنباطي داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و بهره گيري از روش هاي آزمون ضريب همبستگي پيرسون، آزمون تحليل واريانس يک سويه (ANOVA) آزمون T مستقل، و آزمون تعقيبيSCHEFFE  جهت تعيين رابطه بين متغيرهاي مختلف استفاده شد. يافته هاي تحقيق عبارتند از: ميزان تعهد سازماني کارکنان با ميزان کيفيت ارایه خدمات و ابعاد آن: ثبات و پايايي، ميزان پاسخگويي، اطمينان، همدلي و وضعيت ظاهري آنان رابطه دارد همچنين ميزان تعهد سازماني کارکنان با متغير هاي جنس، سن، مدرک تحصيلي، وضعيت استخدام و سنوات خدمت آنان رابطه دارد.