مقاله بررسي رابطه تنوع، غنا، يکنواختي و فراواني گونه اي سوسماران با وضعيت توپوگرافي در منطقه سبزوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۵۴۶ تا ۵۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه تنوع، غنا، يکنواختي و فراواني گونه اي سوسماران با وضعيت توپوگرافي در منطقه سبزوار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع گونه اي
مقاله يکنواختي گونه اي
مقاله غناي گونه اي
مقاله سوسمار
مقاله ارتفاع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروانه اول احسان
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني تفتي مائده
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده كيابي بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش از فروردين تا اول آبان ماه ۱۳۸۶ به مدت ۷ ماه در اطراف شهرستان سبزوار صورت گرفت. نمونه ها در اين مدت در۷ پلات ۱ هکتاري (۱۰۰ × ۱۰۰ )، به منظور بررسي رابطه احتمالي ميان تنوع، غنا، يکنواختي و فراواني گونه اي سوسماران با ارتفاع و شرايط توپوگرافي، به دو صورت پيمايشي و استفاده از تله هاي چاله اي (pitfall) جمع آوري شدند. تعداد ۲۰ تله در هر کوادرات (به صورت سيستماتيک تصادفي) استقرار يافت. و در مجموع تعداد ۱۵۱ نمونه سوسمار متعلق به ۴ خانواده، ۸ جنس و ۱۲ گونه به دست آمد. به منظور يافتن رابطه ميان تنوع، غنا، يکنواختي و فراواني گونه اي با ارتفاع و شرايط توپوگرافي از شاخصهايShannon – Wiener ،N1 ، Simpson و Hill براي اندازه گيري تنوع گونه اي و از شاخصهايSmith & Wilson ، Camargo و Simpson براي تعيين يکنواختي گونه اي استفاده شد. مقايسه غناي گونه اي با استفاده ازRarefaction  انجام شد. نتايج در شاخصهاي محاسبه شده، نشان مي دهد که رابطه ميان تغييرات ارتفاع و تنوع گونه اي سوسماران، منفي و با يکنواختي گونه اي مثبت است که ميزان اين همبستگيها در شاخصهاي مختلف به صورت روبرو است: (شاخصهاي تنوع گونه اي) Shannon – Wiener(r=0.9 و(R2 =0.806 ، N1 (r=0.91 و R2 =0.832)، Simpson (r=0.75 و R2 =0.56) و  Hill (r= 0.77 و R2 =0.59). (شاخصهاي يکنواختي) Simpson (r=0.75 و R2 =0.57) Smith & Wilson و Camargo (r=0.8 و R2 =0.64). رابطه ارتفاع با فراواني (r=0.73 و R2 =0.53) و غناي گونه اي سوسماران (r=0.85 و R2 =0.73)، نيز منفي است.