مقاله بررسي رابطه تنوع، غنا، يکنواختي و فراواني گونه اي سوسماران با نوع پوشش گياهي و ميزان تاج پوشش آنها در منطقه سبزوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم محيطي از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه تنوع، غنا، يکنواختي و فراواني گونه اي سوسماران با نوع پوشش گياهي و ميزان تاج پوشش آنها در منطقه سبزوار
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع
مقاله يکنواختي
مقاله غناي و فراواني گونه اي
مقاله سوسمار
مقاله نوع پوشش گياهي
مقاله سطح تاج پوشش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروانه اول احسان
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني تفتي مائده
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده كيابي بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله پيش رو حاصل بررسي ۷ ماهه (فروردين تا اول آبان ماه (۱۳۸۶، در اطراف شهرستان سبزوار است. نمونه ها در اين مدت در ۷ پلات ۱ هکتاري ۱۰۰) متر × ۱۰۰ متر)، به منظور بررسي رابطه احتمالي ميان تنوع، غنا، يکنواختي و فراواني گونه اي سوسماران با نوع پوشش گياهي و ميزان تاج پوشش آن ها، به دو صورت پيمايشي و استفاده از تله هاي چاله اي (pitfall) جمع آوري شدند. تعداد ۲۰ تله در هر کوادرات (به صورت سيستماتيک تصادفي) استقرار يافت. و در مجموع تعداد ۱۵۱ نمونه سوسمار متعلق به ۴ خانواده، ۸ جنس و ۱۲ گونه به دست آمد. براي اندازه گيري سطح تاج پوشش در هر نوع پوشش گياهي از پلات هاي ۱×۱ و ۲×۲ متر در پوشش بوته اي و از پلات هاي ۱۰×۱۰ در پوشش درختچه اي استفاده شد. به منظور يافتن رابطه ميان تنوع، غنا، يکنواختي و فراواني گونه اي با نوع پوشش گياهي و ميزان تاج پوشش از شاخص هاي Shannon-Wiener، N1، Simpson و Hill براي اندازه گيري تنوع گونه اي و از شاخص هاي Smith&Wilson، Camargo و Simpson براي تعيين يکنواختي گونه اي استفاده شد. مقايسه غناي گونه اي با استفاده از Rarefaction انجام شد. نتايج در شاخص هاي محاسبه شده، نشان مي دهد که رابطه اي ميان تغييرات سطح تاج پوشش و تنوع و يکنواختي گونه اي سوسماران مثبت است که ميزان اين همبستگي ها در شاخص هاي مختلف به اين صورت است: (شاخص هاي تنوع گونه اي) r=0,84) Shannon-Wiener و (R2=0.70، r=0,65)N1 و (R2=0.42، r=0,82)Simpson و (R2=0.67 و r=0,81)Hill و (R2=0.65. (شاخص هاي يکنواختي) r=0,3)Simpson و (R2=0.01، r=0,5)Smith&Wilson و (R2=0.25 و r=0,36)Camargo و (R2=0.13. رابطه سطح تاج پوشش با فراواني r=0,97) و (R2=0.93 و غناي گونه اي سوسماران r=0,77) و (R2=0.6، نيز مثبت است.