مقاله بررسي رابطه توانمندسازي روان شناختي با تعهد سازماني در پرسنل پرستاري بيمارستان هاي شهر زاهدان، ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در طلوع بهداشت از صفحه ۲۶ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه توانمندسازي روان شناختي با تعهد سازماني در پرسنل پرستاري بيمارستان هاي شهر زاهدان، ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازي روان شناختي
مقاله تعهدسازماني و پرستاران،زاهدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابيلي خدايار
جناب آقای / سرکار خانم: ناستي زايي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: در دنياي رقابتي امروز، تنها مزيت رقابتي پايدار هر سازمان (از جمله مراکز درماني)، افراد آن و نقش تمامي آنان در موفقيت سازمان مي باشد که اين امر از طريق توانمندسازي و متعهد بارآوردن کارکنان ميسر است. بدين ترتيب هدف مطالعه حاضر بررسي رابطه بين توانمندسازي روانشناختي با تعهد سازماني در پرسنل پرستاري است.
روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع توصيفي – همبستگي بوده که به شيوه نمونه گيري طبقه اي – تصادفي تعداد ۱۶۵ پرسشنامه بين پرسنل پرستاري شاغل در دو بيمارستان دولتي شهر زاهدان در نوبت هاي مختلف کاري توزيع شد که نهايتا تعداد ۱۸ پرسشنامه به علت عدم عودت يا نقص اطلاعات، ابزار جمع آوري اطلاعات در اين مطالعه ۳ پرسشنامه: ۱) پرسشنامه مطالعه مشخصات فردي ۲) پرسشنامه معتبر توانمندسازي روان شناختي اسپريتزر (۱۹۹۶) و ۳) پرسشنامه معتبر تعهد سازماني آلن و مير (۱۹۹۰) بود. براي تعيين ضريب پايايي پرسشنامه ها از ضريب آلفاکرونباخ استفاده شد که مقدار ضريب بدست آمده براي دو پرسشنامه مذکور به ترتيب ۰٫۷۹ و ۰٫۸۲ بود. SPSS (ورژن ۱۴) استفاده شد.
يافته ها: ۱) ميانگين تعهد سازماني پرسنل پرستاري ۷۵٫۶۸ بود که نشان از تعهدسازماني نسبتا مطلوب دارد. ۲) ميانگين توانمندي روان شناختي ۵۷٫۹۱ بود که نشان از توانمندي بالا مي باشد. ۳) نتايج ضريب همبستگي نشان داد که بين توانمندي روان شناختي و تعهد سازماني در پرسنل پرستاري رابطه معناداري وجود دارد. ۴) نتايج رگرسيون چندگانه نيز نشان داد که از بين متغيرهاي توانمندي روانشناختي فقط متغير احساس معناداري با تغييرات نمرات تعهد سازماني رابطه معنادار دارد.
بحث: لازم است که مديران مراکز بهداشتي – درماني با دادن آزادي عمل، مديريت موثر، ارتقا انگيزش و توان خودمديريتي، آموزش هاي ضمن خدمت و تقسيم کار بر مبناي لياقت و شايستگي شرايطي را فراهم آورند که پرسنل پرستاري شغل خود را با ارزش تلقي نموده و علاقه دروني نسبت به آن داشته باشند، همچنين به توانايي و ظرفيت خود براي انجام وظايف محوله اعتقاد و باور داشته و به يکديگر احساس اعتماد، علاقه مندي، شايستگي و گشودگي نمايند که اين خود سبب افزايش تعهد سازماني فرد مي شود.