مقاله بررسي رابطه توانمندسازي روان شناختي با رضايت شغلي در پرسنل پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه توانمندسازي روان شناختي با رضايت شغلي در پرسنل پرستاري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندي روان شناختي
مقاله رضايت شغلي و پرستاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميركمالي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ناستي زايي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: تنها مزيت رقابتي پايدار هر سازمان (ازجمله مراکزدرماني)، افراد آن و نقش تمامي آنان در موفقيت سازمان مي باشدکه اين امر از طريق توانمندسازي و تامين رضايت شغلي کارکنان ميسر است. بدين ترتيب هدف مطالعه حاضر بررسي رابطه بين توانمندي روان شناختي باميزان رضايت شغلي در پرسنل پرستاري است.
مواد و روش کار: مطالعه حاضر ازنوع توصيفي همبستگي بوده که به شيوه نمونه گيري طبقه اي تصادفي انجام شد. ابزار جمع آوري اطلاعات سه پرسش نامه بود. براي تجزيه وتحليل داده ها از آزمون T تک نمونه اي، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد.
يافته ها: باوجودي که ميانگين رضايت شغلي پرسنل پرستاري (۳٫۸۴۷) به دست آمد که نشان از رضايت شغلي نسبتا مطلوب دارد، اما بيشترين نارضايتي مربوط به عامل پرداخت بود. ۲) ميانگين توانمندي روان شناختي (۴٫۲۱۸) بود که نشان از توانمندي بالا مي باشد. ۳) نتايج ضريب همبستگي نشان داد که بين توانمندي روان شناختي و رضايت شغلي در پرسنل پرستاري رابطه معني داري وجود دارد. ۴) نتايج رگرسيون چندگانه نيز نشان داد که از بين متغيرهاي توانمندي روان شناختي فقط متغير احساس اعتماد باتغييرات نمرات رضايت شغلي رابطه معني دار دارد.
بحث و نتيجه گيري: باتوجه به محرز شدن رابطه بين توانمندي روان شناختي و رضايت شغلي در پرسنل پرستاري پيشنهاد مي شود که مديران مراکز بهداشتي درماني شرايطي را فراهم آورند که کارکنان ۱- شغل خود را با ارزش تلقي نموده و علاقه دروني نسبت به آن داشته باشند. ۲- به توانايي و ظرفيت خود براي انجام وظايف محوله اعتقاد داشته باشند. ۳- داراي حق انتخاب، آزادي عمل و استقلال درمحيط کار باشند. ۴- در تصميم گيري ها مشارکت داشته باشند. ۵- به يکديگر احساس اعتماد و علاقه مندي داشته باشند.