مقاله بررسي رابطه تورم و قيمت سهام صنايع موجود در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۶۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه تورم و قيمت سهام صنايع موجود در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص مصرف كننده (CPI)
مقاله قيمت سهام
مقاله تورم و شاخص كل قيمت بورس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: اميري عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با شتاب روز افزون علم و آگاهي در دنياي امروز، شركت ها به منظور تطابق با شرايط متغير محيطي مجبور به استفاده از داده ها و اطلاعات اين نوع متغير ها مي باشند. تورم نيز از جمله متغيرهاي محيطي است كه بر روي تصميم گيري مالي شركت ها تاثير بسزايي دارد.
بحث قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و دامنه تغييرات آن امروزه يكي از جدي ترين و محوري ترين مباحث بازار سرمايه را تشكيل مي دهد و به علت عدم شناخت كافي از نحوه كاربرد آن، بي دليل موجب دلسردي و يا دلگرمي گروهي از سرمايه گذاران بالقوه، مديران اقتصادي كشور و دست اندركاران بازار سرمايه مي شود.
نكته قابل توجه اين است كه در شرايط كنوني محاسبه اكثر شاخص هاي قيمت، بر عهده بورس اوراق بهادار تهران است. امروزه نياز جدي به ايجاد شركت هايي كه فعاليت اصلي آن ها پردازش اطلاعات بازار سرمايه و تهيه شاخص هاي موردنياز سرمايه گذران باشد، محسوس است.
ميزان تاثير تورم بر قيمت سهام، در پژوهش هاي بسياري بررسي گرديده است كه نتايج يكساني در آن ها حاصل نشده است. در اين پژوهش نيز به منظور بررسي رابطه تورم و قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني ۷ ساله (۱۳۸۶-۱۳۸۰)، از مدل هاي آزمون كولموگروف – اسميرنوف، آزمونF ، مدل رگرسيون خطي و مدل همبستگي پيرسون استفاده شده است. نتايج، مبين اين است كه تورم، با قيمت سهام و شاخص قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معني دار و معكوس و با شاخص كل قيمت بورس تهران، رابطه معني دار و مستقيم دارد.