مقاله بررسي رابطه توزيع تسهيلات بانکي با متغيرهاي عمده اقتصادي و اجتماعي بخش کشاورزي: مطالعه موردي استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه توزيع تسهيلات بانکي با متغيرهاي عمده اقتصادي و اجتماعي بخش کشاورزي: مطالعه موردي استان فارس
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تسهيلات بانکي
مقاله اعتبارات کشاورزي
مقاله متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي عبدالحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اعطاي تسهيلات بانکي با نرخ ارزان به بخش کشاورزي، باعث مي شود کشاورزان در يک محيط رقابتي، سعي در به دست آوردن حداکثر درآمد انتقالي از طريق وامهاي ارزان نمايند.
افزايش تقاضا براي وامهاي ارزان و محدوديت عرضه آنها، پاسخگويي به همه تقاضاها از سوي منابع و موسسات مالي ممکن نبوده، لذا موجب به وجود آمدن مازاد تقاضا در بازار اعتبارات و تسهيلات بخش کشاورزي مي شود که منابع بانکي و بويژه بانک کشاورزي، از يک نوع مکانيسم غير قيمتي براي جيره بندي تقاضا استفاده مي کنند.
از اهداف اين تحقيق، بررسي رابطه توزيع اعتبارات کشاورزي با ويژگي هاي عمده اقتصادي و اجتماعي کشاورزان دريافت کننده وام و بدون وام، در منطقه مورد مطالعه است. در اين مقاله، ابتدا آمار و اطلاعات مورد نياز از منابع آماري جمع آوري گرديد و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوري با کشاورزان و با استفاده از مدل توبيت نوع اول با متغير وابسته و محدود شده مقدار وام و روش رگرسيون خود تنظيم درونزا، اهداف و فرضيات تحقيق مورد بررسي وتجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج حاصله نشان مي دهد، طي سالهاي مورد مطالعه (۱۳۸۷-۱۳۶۷) اعتبارات اعطايي به بخش کشاورزي همواره روند صعودي داشته و تسهيلات اعطايي، بيشتر غير تکليفي و کوتاه مدت بوده است که اين موضوع نشان دهنده جهت گيري بانکها در تامين هزينه هاي جاري است. همچنين نتايج بيانگر آن است که متغير هاي بدهي، ميزان دارايي، آموزش هاي ترويجي، فاصله زارع تا بانک و تعداد افراد خانوار زارع بر دريافت وام و اعتبار موثر است.