مقاله بررسي رابطه توسعه اقتصادي و اجتماعي با جرم زنان در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۳۱ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه توسعه اقتصادي و اجتماعي با جرم زنان در ايران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جرم زنان
مقاله دستگيرشدگان
مقاله محکومان
مقاله توسعه اقتصادي
مقاله توسعه اجتماعي
مقاله مشارکت زنان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سراج زاده سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش افروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظريه هاي جرم شناسي و تجربه تاريخي کشورهاي توسعه يافته صنعتي بيان گر آن است که با توسعه يافتگي بيش تر و افزايش مشارکت اجتماعي زنان، نسبت جنسيتي جرم تغيير مي کند و سهم زنان در جرايم ارتکابي افزايش مي يابد.
در اين نوشتار، که به بررسي اين موضوع در جامعه ايران مي پردازد، پيوند شاخص هاي توسعه اقتصادي ­ اجتماعي و مشارکت اجتماعي زنان با ميزان جرم آنان (نسبت زنان محکوم به کل محکومان) در يک دوره زماني ۲۰ ساله (۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰) و نيز ميزان دستگيرشدگان زن در استان هاي مختلف براي سال هاي ۱۳۷۵، ۱۳۷۷، ۱۳۸۰، و ۱۳۸۲ (بر اساس آمار دستگيرشدگان نيروي انتظامي) و رابطه آن با سطح توسعه يافتگي استان بررسي شده است.
يافته هاي پژوهش نشان داد که هرچند در سطح کشوري و در طول دوره مورد بررسي، بين توسعه اقتصادي ­ اجتماعي و مشارکت و نسبت جرم زنان رابطه يي منفي وجود دارد، مقايسه استان ها از نظر توسعه يافتگي نشان مي دهد که نسبت جرم زنان در استان هاي داراي سطح توسعه پايين کم تر از بقيه استان ها است و رابطه مثبت ضعيفي بين اين متغيرها وجود دارد، بنابراين، نتايج به دست آمده در سطح کشوري با نظريه هاي مطرح در خصوص جرم زنان و تجربه کشورهاي غربي متفاوت است و بايد با دقت و بررسي بيش تر، راه کارهاي مناسب براي آن ارایه شود.