مقاله بررسي رابطه جامعه شناختي باورهاي ديني و سبک زندگي بر اساس نظريه و روش گافمن، مطالعه موردي کرمانشاه، سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۱۹ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه جامعه شناختي باورهاي ديني و سبک زندگي بر اساس نظريه و روش گافمن، مطالعه موردي کرمانشاه، سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهاي ديني
مقاله سبک زندگي
مقاله جلو صحنه
مقاله پشت صحنه
مقاله خود
مقاله چارچوب
مقاله دربسته
مقاله ساخته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسن تنهايي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: خرمي شمسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر بر اساس نظريه و روش گافمن به بررسي جامعه شناختي رابطه باورهاي ديني با سبک زندگي در شهر کرمانشاه سال ۱۳۸۸ پرداخته است. اين پژوهش با چهارچوب نظري و روش شناختي «اروينگ گافمن»، از نظريه پردازان مکتب کنش متقابل انجام گرفته است. پژوهشگر درصدد بوده تا رابطه باورهاي ديني با سبک زندگي افراد را در جلو صحنه و پشت صحنه زندگي آنان مورد بررسي قرار دهد. براي رسيدن به اين اهداف از روش ميداني و شيوه مشاهده مشارکتي و مصاحبه غيررسمي استفاده شده و با افراد شاخص در گروه نيز مصاحبه غيررسمي به عمل آمده است. نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که افراد در موقعيت جلو صحنه جنبه اي از خود را به نمايش مي گذارند که مورد پذيرش ديگران و فرهنگ موجود جامعه باشد. در موقعيت پشت صحنه افراد از آزادي عمل بيشتري برخوردارند، زيرا تحت نظارت هنجارها و قوانين جامعه نيستند و براي حفظ منزلت اجتماعي شان نقشي را ايفا نمي کنند و بنابراين به ميزان بيشتري به خود واقعي شان نزديک مي شوند، در حالي که در موقعيت جلو صحنه افراد بيشتر خود اجتماعي شده شان را به نمايش مي گذارند. با اين حال با توجه به تحليل مصاحبه هاي انجام شده با افراد شاخص گروه، ميان باورهاي ديني و سبک زندگي افراد چه در جلو صحنه و چه در پشت صحنه ارتباط معناداري برقرار است.