مقاله بررسي رابطه جو سازماني با ابعاد فرهنگ نوآوري (تشکيلات، يادگيري سازماني و جهت گيري بازار) در کارکنان شرکت سيمان سپاهان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۷۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه جو سازماني با ابعاد فرهنگ نوآوري (تشکيلات، يادگيري سازماني و جهت گيري بازار) در کارکنان شرکت سيمان سپاهان اصفهان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ نوآوري
مقاله تشکيلات سازماني
مقاله يادگيري سازماني
مقاله جهت گيري بازار
مقاله جو سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسرويان امين
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: آتش پور سيدحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين فرهنگ نوآوري و جو سازماني در بين کليه کارکنان سيمان سپاهان اصفهان بود. جامعه آماري تحقيق را کليه کارکنان شرکت سيمان سپاهان تشکيل  دادند که از بين آنها به روش نمونه گيري تصادفي نظامدار و بر اساس فرمول کوکران براي تعيين حجم نمونه تعداد ۲۷۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوري تحقيق شامل پرسشنامه فرهنگ نوآوري در سه حوزه تشکيلات سازماني، يادگيري سازماني و جهت گيري بازار با ۳۱ سوال و پرسشنامه جو سازماني شامل ۱۰۲ سوال (در ۷ حيطه) و پرسشنامه ويژگي هاي جمعيت شناختي بوده است. در تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام استفاده به عمل آمد. بر اساس نتايج تحقيق، بين کليه ابعاد جو سازماني و سه مولفه فرهنگ نوآوري همبستگي مثبت و معنادار به دست آمدp<0.01) ). رگرسيون گام به گام نشان داد، اهداف، اموال و امکانات، نيروي کار و شور و هيجان پيش بيني کننده تشکيلات سازماني، ابعاد اهداف، اموال و امکانات و شور و هيجان پيش بيني کننده يادگيري سازماني و ابعاد اهداف و سلامتي و تعادل پيش بيني کننده جهت گيري بازار هستند.