مقاله بررسي رابطه جو سازماني با استرس شغلي و خلاقيت کارکنان (مرد و زن) اداري آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم رفتاري از صفحه ۱۱۴ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه جو سازماني با استرس شغلي و خلاقيت کارکنان (مرد و زن) اداري آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو سازماني
مقاله خلاقيت کارکنان
مقاله استرس شغلي
مقاله آموزش و پرورش
مقاله کارکنان اداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي آوات
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي طاهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آموزش و پرورش سهم عمده اي از بودجه هر کشور را به خود اختصاص مي دهد. لازم است در آموزش و پرورش، جو سازماني مناسبي حاکم باشد و کارکنان در فضايي آرام و عاري از فشار رواني و استرس به کار مشغول باشند تا کارآيي و اثربخشي سازماني افزايش يابد و در نهايت به خلاقيت کارکنان منجر شود. هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه جو سازماني با استرس شغلي و خلاقيت کارکنان اداري آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي بود.
مواد و روش ها: اين تحقيق توصيفي – تحليلي، به شيوه همبستگي در سال تحصيلي ۸۸- ۱۳۸۷ انجام شد. جامعه آماري شامل کليه کارکنان اداري آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي ۱۵۶۹ نفر (۱۴۶۹ مرد و ۸۰ زن) بود. تعداد نمونه ۴۷۸ نفر (۴۰۹ مرد و ۶۹ زن) بودند که با روش نمونه گيري خوشه اي – چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسش نامه جو سازماني Halpin و Croft، استرس شغلي Rice، آزمون مداد – كاغذي خلاقيت عابدي است. براي تحليل داده ها در دو سطح توصيفي و تحليلي از آزمون t دو نمونه اي مستقل و رگرسيون چند متغيره براي آزمون فرضيه ها استفاده شد.
يافته ها: نتايج رگرسيون چند متغيره تاثير جو سازماني به طور کلي (به طور همزمان) بر استرس شغلي و خلاقيت کارکنان در سطح ۰٫۰۱ و به تفکيک در مردان در سطح  0.01و در زنان در سطح ۰٫۰۵ معني دار بود. تفاوت بين جو سازماني و جنسيت در سطح ۰٫۰۱ معني دار بود، اما بين خلاقيت و استرس با جنسيت تفاوت معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: در جو باز پارامترهايي چون صميميت، ملاحظه گري، نفوذ و پويايي و … باعث خلاقيت کارکنان و کاهش استرس آنان شد و در جو بسته عواملي چون فاصله گيري، بي علاقگي و فقدان تعهد شغلي، تاکيد بر توليد، مزاحمت، انگيزه خلاقيت کارکنان را پايين و استرس آنان را افزايش داد.