مقاله بررسي رابطه جو سازماني با سبك مديريت و آثار آن بر معلمان مدارس ابتدايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۲۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه جو سازماني با سبك مديريت و آثار آن بر معلمان مدارس ابتدايي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوع مديريت
مقاله جو سازماني
مقاله جو مدارس
مقاله دانش آموزان
مقاله معلمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين بيدختي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: پرورش پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي رابطه ي جو سازماني با سبك مديريت و آثار آن بر معلمان مدارس ابتدايي بود. اهداف ويژه عبارتند از: ۱- تعيين نوع جو سازماني حاكم بر اين مدارس، ۲- تعيين نوع مديريت حاكم بر اين مدارس، ۳- تعيين رابطه جو سازماني با نوع مديريت، ۴- تعيين رابطه جو سازماني و نوع مديريت با ويژگي هاي دموگرافيك معلمان.
روش مطالعه، توصيفي از نوع همبستگي بود. براي ارزيابي متغيرها از پرسش نامه جو سازماني هالپين و كرافت، و پرسش نامه تعيين مديريت لوتانز استفاده شد. براي نمونه گيري از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي، متناسب با حجم جامعه استفاده گرديد. داده ها با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي، آزمون تحليل واريانس، آزمون آماري مربع كاي و ضريب همبستگي پيرسون با به كارگيري نرم افزار آماري SPSS تجزيه و تحليل شد.
نتايج پژوهش نشان داد كه:
– بين جو سازماني و مدارس ابتدايي دولتي و غيرانتفاعي شهر تهران تفاوت معناداري وجود دارد.
بين جو سازماني مدارس ابتدايي دخترانه و پسرانه شهر تهران تفاوت معناداري وجود دارد.
بين جو سازماني مدارس ابتدايي شهر تهران و سبك هاي مديريت (رابطه مدار و وظيفه مدار) تفاوت معناداري وجود دارد.
بين مدرك تحصيلي مدير و نوع مدرسه و نوع سبك مديريت ارتباط معناداري وجود ندارد.
نوع مديريت ۷۲٫۹۷% مدارس رابطه مدار و جو سازماني ۷۵٫۶۸% مدارس باز مي باشد.