مقاله بررسي رابطه حجم گازهاي گلخانه اي و توليد ناخالص داخلي سرانه در ايران (مطالعه موردي دي اکسيد کربن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۲۰۹ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه حجم گازهاي گلخانه اي و توليد ناخالص داخلي سرانه در ايران (مطالعه موردي دي اکسيد کربن)
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاز گلخانه اي
مقاله گاز دي اکسيد کربن
مقاله توليد ناخالص داخلي سرانه
مقاله منحني زيست محيطي کوزنتس
مقاله مدل اقتصادسنجي OLS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آماده حميد
جناب آقای / سرکار خانم: حق دوست احسان
جناب آقای / سرکار خانم: اعظمي آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي ابعاد اقتصادي انتشار گازهاي گلخانه اي و آثار زيست محيطي آنها بخصوص در شرايط کنوني که حجم گازهاي گلخانه اي در حال افزايش است، از اهميت قابل توجهي بر خوردار است. در اين مقاله رابطه انتشار گاز گلخانه اي دي اکسيدکربن و توليد ناخالص داخلي سرانه ايران طي سال هاي ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۵ با استفاده از منحني زيست محيطي کوزنتس (EKC) مورد بررسي قرار گرفت.
الگوي اقتصادسنجي مورد استفاده در اين مقاله بصورت تابع درجه دوم است که با روش OLSبرآورد شد. نتايج بدست آمده حاکي از وجود يک الگويEKC  ناقص در ايران است. با توجه به اين واقعيت که نرخ رشد انتشار گاز دي اکسيدکربن در ايران بيشتر از نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سرانه است، اقتصاد ايران روي قسمت صعودي منحني زيست محيطي کوزنتس قرار دارد. به عبارت ديگر موقعيت اقتصادي– اجتماعي کشور و شرايط رشد اقتصادي کشور هنوز در شرايطي نيست که رشد اقتصادي و افزايش توليدات باعث کاهش انتشار آلاينده هاي زيست محيطي بخصوص دي اکسيدکربن شود.