مقاله بررسي رابطه حمايت سياسي دولت و ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز) از صفحه ۶۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه حمايت سياسي دولت و ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار سرمايه
مقاله حمايت سياسي دولت
مقاله اندازه شرکت
مقاله فرصت هاي سرمايه گذاري
مقاله نسبت دارايي هاي ثابت مشهود به جمع دارايي ها
مقاله بازده دارايي ها
مقاله نسبت اهرمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوي شكراله
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به بررسي ارتباط ميان نوع مالكيت شرکت ها (ميزان حمايت سياسي دولت) و ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. در اين تحقيق که براي يک دوره ۱۰ ساله اجرا شده، ارتباط ميان نوع مالکيت شرکت هاي تحت مطالعه با ساختار سرمايه شرکت ها مورد آزمون قرار گرفته است. همچنين از ساير متغيرهاي مستقل، نظير اندازه شرکت، فرصت هاي سرمايه گذاري و رشد، نسبت دارايي هاي ثابت مشهود به جمع دارايي ها و بازده دارايي ها نيز بهره گرفته شده که از ميان آن ها، اندازه شرکت به عنوان يک متغير کنترل است. فرضيه هاي تحقيق از طريق روش هاي آماري رگرسيون خطي چند متغيره، تحليل پانلي و آزمون تي استيودنت مورد بررسي قرار گرفته است.
نتايج تحقيق حاکي از آن است كه ميان ساختار سرمايه و حمايت سياسي، ارتباط مثبت معني داري وجود دارد. اين يافته نشان مي دهد که در ايران نيز ساختار سرمايه شرکت هاي دولتي از کارايي لازم برخوردار نيست و لازم است براي رسيدن به ساختار سرمايه بهينه، کنترل هاي بيشتري اعمال گردد که اين مهم جز در سايه اجراي صحيح خصوصي سازي مقدور نيست.