مقاله بررسي رابطه خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک هاي مارني با اجتماعات گياهي (مطالعه موردي: دشت بيرجند) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۴۸۱ تا ۴۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک هاي مارني با اجتماعات گياهي (مطالعه موردي: دشت بيرجند)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاک هاي مارني
مقاله پوشش گياهي
مقاله خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک
مقاله دشت بيرجند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تمرتاش رضا
جناب آقای / سرکار خانم: طاطيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ريحاني بهجت
جناب آقای / سرکار خانم: شكريان فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهي در زمينه روابط پوشش گياهي و خصوصيات خاکي در اراضي مارني به عنوان ابزاري مهم در شناخت اجزاي اکوسيستم مرتعي جهت مديريت صحيح اين مناطق حساس ضروري مي باشد. در اين راستا پوشش گياهي و خاک هاي مارني دشت بيرجند مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي، قابليت اراضي، زمين شناسي و عکس هاي هوايي منطقه، واحدهاي ژئومورفولوژي شناسايي گرديده و پس از بازديدهاي ميداني، نمونه برداري از پوشش گياهي و خاک در واحدهاي همسان انجام شد. روش نمونه برداري سيستماتيک-تصادفي و اندازه و تعداد نمونه با استفاده از روش سطح حداقل و روش آماري تعيين گرديد. سپس نمونه برداري از پوشش گياهي و لايه سطحي خاک در هر يک از قطعات نمونه صورت پذيرفت. خصوصيات خاک شامل بافت، هدايت الکتريکي، آهک، گچ، کربن آلي، واکنش خاک و نسبت جذب سديم در آزمايشگاه اندازه گيري شد. به منظور بررسي وجود اختلاف بين اجتماعات گياهي و همچنين تعيين چگونگي واکنش آنها به تغييرات خاک، عمل تجزيه واريانس با استفاده از نرم افزار  SPSSو رسته بندي گياهي با آناليز CCA توسط نرم افزاز Canoco 4.0 انجام شد. نتايج حکايت از آن داشت که اجتماعات گياهي مختلف واکنش هاي متفاوتي نسبت به خصوصيات خاکي داشته اند، به طوري که گونه هاي  Chenopodium albumو Suaeda fruticosa بيشترين همبستگي را با نسبت جذب سديم داشته و گونه هاي  Salsola rigidaو Aellenia glauca  علاوه بر آن، با هدايت الکتريکي و سپس ميزان سيلت و گچ نيز همبستگي بالايي برقرار نموده اند. همچنين ورود گونه مهاجم Cousinia eryngium  در اجتماعات گياهي موجب تاثيرپذيري کمتر آنها نسبت به عوامل خاکي گرديده است. از اين رو ساير گونه هاي گياهي نسبت به شوري واکنش منفي داشته و هيچ يک از گونه ها نيز نسبت به pH خاک واکنش محسوسي نداشته اند.