مقاله بررسي رابطه خلاقيت با منبع کنترل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۸۱ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه خلاقيت با منبع کنترل
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقيت و منبع کنترل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: شهرآراي مهرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي اين تحقيق بررسي رابطه بين خلاقيت و منبع کنترل مي باشد، بدين منظور ۳۷۵ نفر از دانش آموزان سال اول دبيرستان شهر اراك به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي نسبي انتخاب شدند، که ۱۹۴ نفر آنها پسر و ۱۸۱ نفر آنها دختر بودند و ميانگين سني گروه نمونه ۱۵ سال بود. خلاقيت آزمودني ها با استفاده از آزمون خلاقيت غيركلامي تورنس (بخش دايره ها، ۱۹۷۴) و منبع كنترل آنها با استفاده از آزمون منبع كنترل يا مسند مهارگذاري راتر (۱۹۹۶) ارزيابي شد. داده هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماريSPSS ، از طريق محاسبه ضريب همبستگي پيرسون و آزمون t براي دو گروه مستقل، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان دهنده اين بود كه بين خلاقيت و منبع کنترل دروني رابطه همبستگي مثبت وجود دارد، بين ميانگين نمرات كلي خلاقيت آزمودني هاي پسر و دختر تفاوت معناداري وجود ندارد، آزمودني هاي پسر در ابعاد سيالي و انعطاف پذيري خلاقيت و آزمودني هاي دختر در بعد بسط خلاقيت برتري دارند و تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات دانش آموزان دختر و پسر در آزمون منبع کنترل راتر وجود ندارد.