مقاله بررسي رابطه خودآگاهي هيجاني و کنترل تکانه از مولفه هاي هوش هيجاني با استعداد اعتياد دانش آموزان پسر دوره متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات روانشناسي تربيتي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه خودآگاهي هيجاني و کنترل تکانه از مولفه هاي هوش هيجاني با استعداد اعتياد دانش آموزان پسر دوره متوسطه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودآگاهي هيجاني
مقاله کنترل تکانه
مقاله هوش هيجاني
مقاله استعداد اعتياد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جناآبادي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي رابطه ويژگي هاي هيجاني و خود آگاهي و کنترل تکانه، به عنوان ويژگي هاي رواني با استعداد اعتياد انجام گرفته تا با استناد به يافته هاي آن، پيشنهادات مناسب براي پيشگيري ارايه شود.
روش تحقيق، توصيفي- همبستگي است و جامعه آماري اين پژوهش کليه دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر زاهدان بوده که تعداد ۱۰۰ نفر دانش آموز پسر به روش تصادفي انتخاب شده اند.
ابزارهاي پژوهشي، مقياس هاي خود آگاهي هيجاني و کنترل تکانه از هوش هيجاني (بار- آن) و مقياس استعداد اعتياد (A.P.S) مي باشد. اطلاعات گردآوري شده براي بررسي رابطه بين متغيرها با روش آماري همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شد.
يافته ها نشان دادند که بين خودآگاهي هيجاني و استعدد اعتياد رابطه منفي معنادار ۰٫۳۹۱- و بين کنترل تکانه و استعداد اعتياد رابطه منفي معنادار ۰٫۵۸۲- وجود دارد.
يكي از روش هاي ايجاد مقاومت در بين دانش آموزان و مدارس و نوجوانان در مقابل سو استفاده از مواد مخدر، تقويت عوامل هوش هيجاني، به خصوص خودآگاهي هيجاني و كنترل تكانه است.