مقاله بررسي رابطه رضايت شغلي كاركنان و اهمال كاري آنان در بخش آموزش سازمان توسعه تجارت ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رهبري و مديريت آموزشي از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه رضايت شغلي كاركنان و اهمال كاري آنان در بخش آموزش سازمان توسعه تجارت ايران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهمال كاري
مقاله رضايت شغلي
مقاله سازمان توسعه تجارت ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه رضايت شغلي كاركنان آموزش و اهمال كاري آنان در سازمان توسعه و تجارت ايران انجام شد. روش انجام تحقيق توصيفي (همبستگي) بود. داده هاي مورد نياز با استفاده از دو پرسشنامه اهمال كاري (لي) و رضايت شغلي JDI بر روي ۱۵۰ نفر از كاركنان سازمان توسعه تجارت ايران بدست آمد. روش نمونه گيري تصادفي ساده بوده است. داده هاي به دست آمده با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه: بين رضايت شغلي (نمره کلي) و اهمال کاري کارکنان رابطه معنادار وجود ندارد.(P>0.05)  ولي بين سه بعد رضايت شغلي: ويژگي هاي رفتاري همکاران، حقوق و مزايا و فرصت ترفيع و ارتقا با اهمال کاري رابطه معنادار حاصل شده است.