مقاله بررسي رابطه رفتار مدني و عدالت سازماني با خشنودي شغلي كاركنان دانشگاه محقق اردبيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۴۳ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه رفتار مدني و عدالت سازماني با خشنودي شغلي كاركنان دانشگاه محقق اردبيلي
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازماني
مقاله رفتار مدني
مقاله خشنودي شغلي
مقاله کارکنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايران زاده سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي نازل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدالت سازماني و رفتار مدني يكي از اهداف اساسي و بسيار مهم در خشنودي شغلي و عملكرد شاغلين هر سازماني مي باشد. بنابراين هدف اين مطالعه دستيابي بر سهم متغيرهاي عدالت سازماني و رفتار مدني در پيش‏بيني خشنودي شغلي کارکنان دانشگاه محقق اردبيلي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه كاركنان اداري و اعضاي هيات علمي در سال تحصيلي ۸۸-۸۷ مي باشد (N=380). نمونه اين تحقيق شامل ۱۹۰ نفر از كاركنان زن و مرد دانشگاه مي باشد كه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نسبي از ميان جامعه تحقيق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته، پرسشنامه عدالت سازماني، پرسشنامه رفتار مدني و پرسشنامه خشنودي شغلي بوده است. نتايج اين مطالعه نشان داد كه بين متغيرهاي عدالت سازماني و رفتار مدني با خشنودي شغلي كاركنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و هر دو متغير قابليت پيش بيني خشنودي شغلي را دارند اما اين ميزان قابليت در مولفه رويه اي عدالت سازماني بيشتر بود. از ديگر يافته هاي اين پژوهش اين بود كه بين دو گروه كارمندان مذكر و مونث از نظر ميانگين رفتار مدني تفاوت معناداري وجود نداشت. اما بين دو گروه كارمندان مذكر و مونث از نظر ميانگين عدالت سازماني و خشنودي شغلي تفاوت معناداري وجود داشت (P<0.01).