مقاله بررسي رابطه زايمان زودرس با سطح استريول بزاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۲۲ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه زايمان زودرس با سطح استريول بزاق
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زايمان زودرس
مقاله ارزش پيشگويي کنندگي
مقاله استريول بزاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاني صغري
جناب آقای / سرکار خانم: عابديان كبري
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسيني زهره
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: زايمان زودرس در ۱۰ درصد کل زايمانها رخ داده، مهمترين علت مرگ نوزادان است. روشهاي مختلفي جهت شناسايي زود هنگام زايمان زودرس مورد استفاده قرار ميگيرد که استريول بزاق يکي از اين روش ها است و در حال حاضر در مرحله تحقيقاتي قرار دارد. اين پژوهش به منظور تعيين رابطه زايمان زودرس با سطح استريول بزاق انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به روش مورد – شاهدي آشيان کرده بر روي ۴۶۶ خانم باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي – درماني شهر ساري درسال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ انجام شد. دربين هفته هاي ۲۵ تا ۳۴ بارداري از استريول بزاق يک نمونه تهيه و فريز شد. پس از پايان نمونه گيري و پيگيري خانم ها تا هنگام زايمان، زناني که زايمان زودرس داشتند (۵۸ نفر) درگروه مقايسه و از ميان بقيه آنان، افراد مشابه با آنان از نظر ميانگين سني، ميزان تحصيلات و اندکس توده بدن (BMI) به تعداد مساوي با گروه مقايسه انتخاب و به عنوان گروه کنترل در نظرگرفته شدند. سپس نمونه هاي بزاق ذوب و استريول اندازه گيري شد.
يافته ها: بين دو گروه از نظر سن، تعداد حاملگي، ميزان تحصيلات و شاخص توده بدن تفاوت معني داري وجود نداشت. دو گروه از نظر سن حاملگي به هنگام نمونه گيري (P<0.05) و فاصله زماني بين اخذ نمونه بزاق تا زايمان (P<0.05)، ميزان افزايش وزن در طي بارداري (P<0.05)، وزن هنگام تولد نوزاد (P<0.05) و وضعيت اشتغال (P<0.05) تفاوت معني داري داشتند. Odds Ratio نشان داد بين سطح استريول بزاق و رخ دادن زايمان پره ترم رابطه وجود دارد [CI95%=2.51-13.9 و OR=5.91].
استنتاج: با توجه به قدرت پيشگويي کنندگي منفي بالاي استريول ميتوان گفت از استريول بزاق فقط براي شناسايي زناني که دچار زايمان زودرس نمي شوند، استفاده و از مداخلات غير ضروري اجتناب کرد. مطالعات بيشتر براي تعيين نقش استريول بزاق جهت پيشگيري زايمان زودرس ضروري است.