مقاله بررسي رابطه سابقه فشار خون بالا و طرحواره شناختي بيماري در بيماران پس از سكته قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۶۹۹ تا ۷۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه سابقه فشار خون بالا و طرحواره شناختي بيماري در بيماران پس از سكته قلبي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سابقه فشار خون بالا
مقاله بازنمايي شناختي بيماري
مقاله ماهيت بيماري
مقاله پيامدهاي بيماري
مقاله مدت زمان بيماري
مقاله كنترل پذيري
مقاله درمان پذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقريان سرارودي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صانعي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي احسان هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بر اساس نظريه لونتال، بيماران جسمي بازنمايي هاي طرحواره گونه از بيماري جسمي به وجود مي آورند كه مي تواند جنبه هاي مختلف سازگاري آنان با بيماري جسمي را تحت تاثير قرار دهد. هدف اين مطالعه بررسي ارتباط سابقه فشار خون بالا و بازنمايي هاي بيمار در بيماران پس از سكته قلبي بود.
روش ها: تعداد ۱۷۶ نفر بيمار ۳۲ تا ۸۴ سال، كه با تشخيص قطعي سكته قلبي در يكي از بيمارستان هاي مجهز به واحد مراقبت قلبي شهر اصفهان طي پنج ماه اول سال ۱۳۸۵ بستري شده بودند، به روش نمونه گيري در دسترس بر اساس معيارهاي ورود و خروج انتخاب شدند. داده هاي حاصل از اجراي فرم كوتاه مقياس ادراك بيماري و پرسشنامه اطلاعات طبي، جمعيت شناختي و پرسش نامه افسردگي بك -۲ در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات طبي بيمار از پرونده بيمار استخراج شد و سابقه فشار خون بالا از طريق استخراج اطلاعات، شرح حال، سابقه مصرف داروهاي ضد فشار خون بالا و تاييد قطعي آن توسط پزشك معالج (كارديولوژيست) بيمار انجام گرفت. بنابراين بيماران به دو گروه با سابقه فشار خون بالا و بدون چنين سابقه اي تقسيم شدند. در تحليل داده از آزمون هاي c2،t  و روش تحليل کواريانس چند متغيري و تحليل كواريانس استفاده گرديد.
يافته ها: در مجموع ۳۰٫۷ درصد از آزمودني ها داراي سابقه فشار خون بالا بودند. يافته هاي تحليل کواريانس چند متغيري تفاوت معني داري بين دو گروه در نمرات ادراك بيماري (F=2.501، P=0.033) نشان داد. همچنين نتايج تحليل کواريانس تفاوت معني داري بين دو گروه در دو بعد كنترل پذيري/درمان پذيري (F=5.45، P=0.026) و پيامدهاي بيماري (F=5.0.54، P=0.026) نشان داد. با اين وجود در ابعاد ماهيت بيماري (F=1.462، P=0.228) و مدت زمان بيماري (F=0.361، P=0.549) تفاوت معني داري بين دو گروه وجود نداشت .
نتيجه گيري: به طور كلي يافته ها تاييد نمود كه بيماران با سابقه فشار خون بالا پس از سكته قلبي در مقايسه با بيماران بدون سابقه فشار خون بالا تلقي ناگوارتري از حمله قلبي خويش دارند. همچنين نتايج نشان داد سابقه فشار خون بالا ممكن است با ادراك بيمار از پيامدهاي بيماري و كنترل پذيري/درمان پذيري ارتباط داشته باشد. البته، يافته ها چنين ارتباطي را با ابعاد ماهيت بيماري و مدت زمان بيماري مورد تاييد قرار نداد. بنابراين احتمال دارد بيماران با سابقه فشار خون بالا پس از سكته قلبي طرحواره هاي شناختي منفي در مورد برخي ابعاد حمله قلبي پديد آورند.