مقاله بررسي رابطه ساختار سازماني و توانمندسازي کارکنان در شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران – منطقه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه اول ۱۳۸۹ در پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ساختار سازماني و توانمندسازي کارکنان در شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران – منطقه تهران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار سازماني
مقاله توانمندسازي
مقاله توانمندسازي روانشناختي
مقاله ساختار مکانيک
مقاله ساختار ارگانيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سبزي کاران اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق شناسايي ارتباط توانمندسازي روانشناختي كاركنان با ساختار سازماني مي باشد. توانمندسازي روانشناختي نيز بعنوان يکي از مهمترين مباحث توسعه منابع انساني، داراي چهار مولفه  شايستگي، خود تعيين کنندگي، معني داري و اثرگذاري است (مطالعات اسپريتزر). اين پژوهش به لحاظ اهداف پژوهشي کاربردي و با شيوه توصيفي – همبستگي اجرا شده است. جامعه آماري اين تحقيق شامل ۵۶۰ نفر از کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران – منطقه تهران بوده که به کمک فرمول تعيين حجم نمونه در فضاي دوجمله اي و روش نمونه گيري تصادفي ساده، تعداد ۲۳۰ نفر از آنان بعنوان نمونه انتخاب گرديد. همچنين با محاسبه و آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن، رابطه بين ساختار سازماني و توانمندسازي کارکنان مورد بررسي قرار گرفت. بر اين اساس، نتايج تحقيق منجر به معرفي ابعاد ساختاري مورد نياز براي توانمندسازي کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران – منظقه تهران شد. ارايه الگوي ساختاري مناسب جهت توانمندسازي کارکنان جامعه تحقيق نيز از ديگر نتايج اين پژوهش مي  باشد.