مقاله بررسي رابطه ساده و چندگانه ارزش ها با سلامت عمومي دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۹۵ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ساده و چندگانه ارزش ها با سلامت عمومي دانشجويان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش ها
مقاله سلامت عمومي
مقاله جمع گرايي
مقاله مهر فرزندي
مقاله تاييد هنجارها
مقاله خانواده محوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ثمرين شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: سراج خرمي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: برومندنسب مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه ساده و چندگانه ارزش ها با سلامت عمومي دانشجويان بود. بدين منظور نمونه اي به تعداد ۳۵۸ نفر (۲۰۴ پسر و ۱۵۳ دختر) با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب و به وسيله پرسشنامه ارزش هاي آسيايي کيم (۱۹۹۹) و سلامت عمومي (GHQ) ارزيابي شدند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از روش همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه تحليل شد. نتايج پژوهش نشان داد که بين ارزش ها و عدم سلامت عمومي در سطح کلي، رابطه منفي و معناداري وجود دارد. همچنين از ميان ابعاد ارزش ها، تاييد هنجارها، خانواده محوري، جمع گرايي و مهرفرزندي همبستگي منفي و معناداري با عدم سلامت عمومي در سطح کلي، داشتند. افزون براين، نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد که مولفه هاي تاييد هنجارها، پيشرفت خانواده و مهرفرزندي مي توانند عدم سلامت عمومي را به طور معنادار پيش بيني کنند.